Egzaminy zawodowe LATO 2024

Komunikat dyrektora CKE z 25 kwietnia 2024 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie zawodowym w sesji LATO 2024.

(Formuła 2019)

(Formuła 2017 – w tej sesji prowadzimy egzaminy tylko z kwalifikacji EE.09 – część praktyczna)

Terminy egzaminów w ZSE – sesja 2024 LATO

Zdający zgłaszają się na egzamin w wyznaczonym dniu, co najmniej   30 minut przed rozpoczęciem egzaminu i przynoszą ze sobą:

  • dowód tożsamości,
  • długopis lub pióro z czarnym atramentem,
  • ewentualnie inne przybory wymienione w komunikacie dyrektora CKE .

Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych oraz  materiałów/przyborów wymienionych w  komunikacie dyrektora CKE.  Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

Przypominamy o zakazie wnoszenia i korzystania z:

  • urządzeń telekomunikacyjnych,
  • materiałów/przyborów, które nie zostały wymienione w informacji dyrektora CKE,
  • maskotek oraz innych zbędnych rzeczy.

Podczas egzaminu zdający powinni:

  • pracować samodzielnie przestrzegając przepisów bhp,
  • korzystać wyłącznie z materiałów, sprzętu znajdujących się na stanowisku egzaminacyjnym,
  • nie porozumiewać się między sobą,
  • przez podniesienie ręki zgłaszać między innymi (nieprawidłowości w funkcjonowaniu indywidualnego stanowiska egzaminacyjnego, wcześniejsze zakończenie egzaminu, gotowość do oceny rezultatu ‎pośredniego, jeżeli taki rezultat występuje w zadaniu egzaminacyjnym, gotowość do podłączenia zasilania, wykonania określonych w zadaniu działań, itp.)

Przypominamy, że terminy egzaminów można sprawdzić w Systemie Informatycznym Obsługi Egzaminów Potwierdzających Kwalifikacje w Zawodzie (Portalu Zdającego), oraz na tablicy ogłoszeń (przy sali 115 – świetlica). Listy zdających będą również wywieszone na drzwiach wejściowych do sal egzaminacyjnych.

Jednocześnie przypominamy, że uczniowie mają obowiązek przystąpienia do egzaminu zawodowego w danym roku szkolnym – przystąpienie do egzaminu zawodowego we wskazanym przez dyrektora roku szkolnym jest jednym z warunków uzyskania promocji do następnej klasy lub ukończenia szkoły.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z wychowawcą klasy lub sekretariatem szkoły.

Skip to content