Kategoria archiwum: Aktualności

Podręczniki

Klasy pierwsze 2021-22

Klasy drugie 2021-22

Klasy trzecie po szkole podstawowej 2021-22

Klasy trzecie po gimnazjum 2021-22

Klasy czwarte 2021-22

 

Wyniki egzaminu maturalnego 2021

Znamy już wyniki egzaminu maturalnego.W roku szkolnym 2020/2021 do egzaminu maturalnego w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Marii Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim przystąpiło 72 absolwentów. Zdawalność egzaminu maturalnego kształtuje się na poziomie 77,78%. Tradycyjnie nasza szkoła wypadła imponująco na tle kraju, województwa i powiatu, bowiem w Polsce zdawalność egzaminu dojrzałości w technikach kształtuje się na poziomie 64%. Najlepiej wypadło technikum organizacji reklamy, na tym kierunku wszyscy uczniowie w 100% zdali maturę. Gratulujemy!!!

ODBIÓR ŚWIADECTW DOJRZAŁOŚCI

Serdecznie zapraszamy absolwentów naszej szkoły po odbiór świadectw dojrzałości. Świadectwa będzie można odebrać od wychowawców 5 lipca 2021r. o godz. 9.00 w salach lekcyjnych.

Klasa 4er – sala 215

Klasa 4tl – sala 214

Klasa 4i1 – sala 127

Klasa 4i2 – sala 311

Przypominamy o przestrzeganiu zasad reżimu sanitarnego (dystans społeczny, dezynfekcja rąk, zakrywanie ust i nosa).

Prosimy o podpisanie potwierdzenia odbioru świadectw własnym długopisem.

HARMONOGRAM ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Zakończenie roku szkolnego odbędzie się w salach lekcyjnych zgodnie z poniższym harmonogramem.

Klasy 3 – godz. 9:00

Kl. 3i1 – sala 213

Kl. 3ei – sala 126

Kl. 3rs – sala 215

Kl. 3tl – sala 127

Klasy 2 po gimnazjum – godz. 10:00

Kl. 2rs – sala 214

Kl. 2ip – świetlica

Kl. 2i1 – sala 205

Kl. 2e – sala 124

Kl. 2tl – sala 212

Klasy 2 po szkole podstawowej – godz. 11:00

Kl. 2lp – sala 310

Kl. 2i1p – sala 309

Kl. 2rsp – sala 207

Kl. 2ipp – sala 213

Kl. 2ep – sala 204

Klasy 1 – godz. 12.00

Kl. 1i1 – sala 214

Kl. 1i2 – sala 126

Kl. 1p – sala 215

Kl. 1er – sala 212

Kl. 1l – sala 127

Egzamin zawodowy – przypomnienie

 1. Wytyczne – egzaminy zawodowe w sesji czerwiec/lipiec 2021
 2. Pomoce i przybory
 3. HARMONOGRAM – sesja czerwiec/lipiec 2021

Kierunki kształcenia

.

Punkt Naboru – Logowanie dla Kandydatów


Wyniki konkursu EKONOMIK W OBIEKTYWIE

 

Jury wyłoniło zwycięzcę konkursu fotograficznego, którego tematem była nasza szkoła.

 

Fotografia często pokazuje rzeczy proste i oczywiste,

jednak to punkt widzenia artysty nadaje zdjęciu znaczenia i niesie przekaz.

Piękno tkwi w małych rzeczach, sztuką jest wydobycie ich i umiejętne pokazanie.

 

Najlepsze zdjęcie wykonała Justyna Matejek z klasy 2 sp, a oto jej praca:

 

Gratulacje dla zwyciężczyni!!!

 

Wyróżnione zostały również dwie fotografie:

 

Natalii Szydłowskiej klasa 1l

 

 

Damian Charytoniuka klasa  1i1

 

Wręczenie nagród oraz dyplomów odbędzie się podczas zakończenia roku szkolnego.

 

Pozostałe prace biorące udział w konkursie:

 

 

Praktyki zawodowe w Grecji

Uczniowie naszej szkoły o specjalnościach technik reklamy i technik informatyk odbyli praktyki zawodowe w Grecji, w ramach programu Erasmus+. Oprócz zajęć o charakterze zawodowym mieli okazję odpocząć w uroczym miasteczku turystycznym Pantaleimonas, położonym na Riwierze Olimpijskiej. W czasie wolnym od nauki praktykanci zwiedzali miejsca ważne dla kultury greckiej, takie jak drugie co do wielkości miasto greckie Tesaloniki, Meteory – jedno z najbardziej niesamowitych miejsc w Europie, gdzie znajdują się klasztory zawieszone w chmurach oraz urocze miasteczko Litochoro, gdzie odwiedzili wąwóz Enipeas i jego wspaniałe wodospady z krystalicznie czystymi stawami.

Podczas wyjazdu nie zabrakło zajęć integracyjnych, kąpieli w morzu oraz plażowania przy hotelowym basenie. To był dobrze spędzony czas, doskonałe połączenie nauki i rozrywki.

 

Wytyczne – egzaminy zawodowe w sesji czerwiec/lipiec 2021

  1. Na egzamin może przyjść wyłącznie zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły, obserwator, egzaminator lub inna osoba zaangażowana w przeprowadzanie egzaminu – bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19.
  2. Zdający, nauczyciel inny pracownik szkoły, obserwator, egzaminator lub inna osoba zaangażowana w przeprowadzanie egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt 3.
  3. Osoba, która przechorowała COVID-19 (tzn. jest ozdrowieńcem), oraz osoba zaszczepiona przeciwko COVID-19 (tzn. osoba, która przyjęła wszystkie przewidziane procedurą dawki danej szczepionki), może przyjść na egzamin, nawet jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji bądź osobą na kwarantannie.
  4. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły,
   z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
  5. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, urządzeń telekomunikacyjnych, maskotek. W razie konieczności prosimy o pozostawienie rzeczy osobistych w przezroczystych workach na portierni.
  6. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmiennych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających. Komunikat na temat przyborów, z których można korzystać na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, znajduje się pod hiperłączem: pomoce i przybory
  7. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin można przynieść własną butelkę z wodą.
  8. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami.
  9. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły (w sali 127 z zachowaniem dystansu, co najmniej 1,5 m) na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia.
  10. Przy wejściu do szkoły obligatoryjne wszystkie osoby wchodzące do szkoły korzystają z płynu do dezynfekcji rąk. Płyn do dezynfekcji rąk również dostępny jest w każdej sali egzaminacyjnej – dezynfekcja rąk jest obowiązkowa.
  11. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos (maseczką jedno- lub wielorazową).
  12. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających lub po podejściu zdających do stanowiska egzaminacyjnego. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
  13. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
   • podchodzi do niego przewodniczący albo członek zespołu nadzorującego, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
   • wychodzi do toalety
   • podchodzi do niego asystent techniczny lub egzaminator, aby ocenić rezultat pośredni (w części praktycznej)
   • kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
  1. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku  zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).
  2. Zdający, którzy nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką z powodu całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej, trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa lub z powodu zaawansowanych schorzeń neurologicznych, układu oddechowego lub krążenia, przebiegających z niewydolnością oddechową lub krążenia, mogą przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m.
  3. Do sali egzaminacyjnej zdający wchodzą pojedynczo, za okazaniem dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
  4. Zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi zakresami, sesjami lub zmianami egzaminu, ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz – jeżeli to konieczne – znajdujących się w nich sprzętów i urządzeń.
  5. W przypadku egzaminu z kwalifikacji, na którym dozwolone jest korzystanie przez grupę zdających z np. jednego egzemplarza dokumentacji technicznej, tego samego urządzenia, obok materiału/urządzenia, z którego może korzystać więcej niż jedna osoba, ustawiony jest dozownik z płynem dezynfekcyjnym – koniecznie należy korzystać z dozownika z płynem dezynfekcyjnym przed skorzystaniem z danego materiału egzaminacyjnego/urządzenia oraz po skorzystaniu z tego materiału egzaminacyjnego/urządzenia.
  6. Zdający stosują się do obowiązujących zasad bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:
   • zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi
   • obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z osobą zaangażowaną w przeprowadzanie egzaminu, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym
   • niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką
   • konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym egzaminie.
 1. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.
 2. Wrażeniami po egzaminie zdający powinni dzielić się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikać spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.
 3. Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.

 

Prosimy zdających o przybycie punktualnie o godzinach podanych poniżej i koniecznie wskazanymi wejściami do szkoły.

Część pisemna – 22.06.2021r. (wtorek)

Egzaminy o godz. 10:00

Sala 115 (świetlica, AU.22) – wejście dla młodzieży (przez szatnie):

godz. 9:30 nr 1-9 (z dziennika)

godz. 9:40 nr 10-17 (z dziennika)

Sala 126 (AU.35) – wejście dla młodzieży (przez szatnie):

godz. 9:40

Sala 109 (sala gimnastyczna, AU.35, EE.08) – wejście do szkoły przy sali gimnastycznej (korzystamy z szatni przy sali gimnastycznej):

godz. 9:20 uczniowie, których nazwiska zaczynają się literami C – J

godz. 9:25 uczniowie, których nazwiska zaczynają się literami  K – Ł

godz. 9:30 uczniowie, których nazwiska zaczynają się literami  M – N

godz. 9:40 uczniowie, których nazwiska zaczynają się literami  O – W

 

Egzaminy o godz. 12:00

Sala 115 (świetlica, AU.32) – wejście dla młodzieży (przez szatnie):

godz. 11:40

 

Egzaminy o godz. 14:00

Sala 115 (świetlica, AU.29, EE.09) – wejście dla młodzieży (przez szatnie):

godz. 13:30

 

Część praktyczna

21.06.2021r. ( poniedziałek), egzamin o godz. 9:00

Sala 115 (świetlica, AU.22) – wejście dla młodzieży (przez szatnie):

godz. 8:30 nr 1-9 (z dziennika)

godz. 8:40 nr 10-17 (z dziennika)

UWAGA!Na pozostałe egzaminy zdający powinni stawić się w szkole, co najmniej 30 min przed egzaminem wchodząc do budynku szkoły wejściem dla młodzieży (przez szatnie). 

Terminy egzaminów w ZSE: HARMONOGRAM – sesja czerwiec/lipiec 2021

Uczniowie przystępujący do egzaminów mogą sprawdzić datę oraz godzinę egzaminu logując się do systemu SIOEPKZ.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z wychowawcami klas lub z sekretariatem szkoły e-mail: szkola@zse.miedzyrzec.pl

Finał Wielkiego Konkursu Wiedzy Ekonomicznej Tablety znalazły swoich właścicieli

W środę odbyło się wręczenie nagród Wielkiego Konkursu Wiedzy Ekonomicznej, kierowanego do uczniów ósmych klas szkół podstawowych z Międzyrzeca Podlaskiego i okolic, a także uczniów naszej szkoły.  W maju uczestnicy konkursu rozwiązywali testy on-line, z różnych dziedzin wiedzy ekonomicznej: ekonomii, reklamy, logistyki spedycji, handlu i rachunkowości.

Autorami pytań byli nauczyciele przedmiotów zawodowych z dziedziny ekonomii.

Komisja konkursowa uwzględniając wyniki i zaangażowanie wyłoniła zwycięzców, którzy otrzymali tablety numeryczne.  Tablety otrzymali:

Kamil Pulik  ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Międzyrzecu Podlaskim

Karolina Osak z Zespołu Szkół Ekonomicznych – klasa 2 technik logistyk

Weronika Makaruk z Zespołu Szkół Ekonomicznych – klasa 2 technik ekonomista.

Wszyscy uczniowie, którzy brali udział w konkursie otrzymali upominki.

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy sukcesów w zdobywaniu i pogłębianiu wiedzy z zakresu ekonomii.

Ekonomia  jest rozległa, że każdy znajdzie dla siebie obszar, który będzie pokrywał się z Waszymi zainteresowaniami. Serdecznie zapraszamy ośmioklasistów do jej zgłębiania. Dołącz do nas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Życzenia z okazji Dnia Dziecka

 

Serdeczne życzenia dla wszystkich dzieci

dużych i małych

składają wychowawcy Internatu ZSE.

Jak dobrze znów was widzieć i dzielić się z Wami radością.

 

 

 

 

 

Wycieczka do Włoch

KIERUNKI KSZTAŁCENIA 2021/2022

Serdecznie zapraszamy absolwentów szkół podstawowych do skorzystania z naszej oferty edukacyjnej. Szczegółowe informacje na temat kierunków kształcenia, a także zasad  rekrutacji można uzyskać w sekretariacie szkoły oraz na stronie www.zse.miedzyrzec.pl

Wydawanie dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe

Uwaga absolwenci technikum!

Dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe będą wydawane (absolwentom, którzy zdali wszystkie kwalifikacje) od 31.05.2021r. godz. 9.00 w sekretariacie szkoły.

Ósmoklasisto – czas na powtórkę

Egzamin z języka polskiego już za kilka dni, a Ty odczuwasz pustkę w głowie? Nie możesz sobie przypomnieć definicji  sonetu, nie wiesz, jak rozpoznać  oksymoron, elipsę czy  wiersz sylabotoniczny? Proponujemy Ci test z teorii literatury, który pomoże usystematyzować Twoją wiedzę i ocenić umiejętności. Nawet jeśli nie uda Ci się odpowiedzieć poprawnie na wszystkie pytania, to warto uczyć się na własnych  błędach. Po zakończeniu testu uzyskasz od razu dostęp do swojego wyniku i będziesz mógł poznać poprawne odpowiedzi. Podejmując próbę rozwiązania testu, nie musisz wpisywać imienia i nazwiska, wystarczą inicjały lub nazwa szkoły np. ZPO 1.

Link do testu z teorii literatury:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAANAASbFDY5UN0RFN0RPM1NTSDlTWTkyQVpYNFQ0SzQzUS4u

W ten sam sposób możesz powtórzyć wiedzę z nauki o języku.  Link do testu:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAANAASbFDY5UOFJZSVYwNk5MOEdDSUJSRkU2TEhSUzJBUS4u

POWODZENIA!

Skip to content