Regulamin Wielkiego Konkursu Wiedzy Ekonomicznej

Regulamin Wielkiego Konkursu Wiedzy Ekonomicznej

§1. Postanowienia ogólne
Wielki Konkurs Wiedzy Ekonomicznej, zwany dalej „Konkursem” organizowany jest przez Zespół Szkół Ekonomicznych im. Marii Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim ul. 3 Maja 40/42 www.zse.miedzyrzec.pl
§2. Cele konkursu
Budzenie i rozwijanie wśród uczniów zainteresowań problematyką ekonomiczną oraz zapoznanie z podstawowymi pojęciami ekonomicznymi i stosowanie ich w praktyce. Pobudzanie i rozwijanie wśród młodzieży postawy przedsiębiorczej. Propagowanie kultury ekonomicznej.
§3. Uczestnicy
Uczestnikiem Konkursu może być każdy uczeń VIII klasy Szkoły Podstawowej w Międzyrzecu Podlaskim i okolic, a także uczeń ZSE w Międzyrzecu Podlaskim.
§4. Zasady konkursu
Konkurs organizowany jest dla uczniów klas Vlll szkół podstawowych oraz dla uczniów ZSE w Międzyrzecu Podlaskim. Test prowadzony jest drogą elektroniczną na FORMSIE. Linki do pytań konkursowych będą dostępne na stronie internetowej szkoły www.zse.miedzyrzec.pl w dniach od 13 maja 2021r. do 19 maja 2021r. w godzinach 15.00-17.00 z różnych dziedzin wiedzy ekonomicznej:
– ekonomia,
– reklama,
– spedycja,
– logistyk,
– rachunkowość,
– handlowiec.

Każdy uczeń przystępujący do konkursu rozwiązuje test wiedzy składający się z trzech pytań jednokrotnego/wielokrotnego wyboru, otwartych/opisowych, a także pytań typu „prawda czy fałsz”. W Konkursie uczeń może rozwiązywać pytania konkursowe z różnych dziedzin wiedzy ekonomicznej. Zwycięzcą konkursu zostanie uczeń, który uzyska największą liczbę punktów.
Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 25.05. 2021 r. na stronie internetowej Naszej Szkoły .
§4 . Nagrody
Nagrody przyznaje się na zasadach określonych przez Organizatora. W konkursie przewidziane są atrakcyjne nagrody. Nagrodą główną w konkursie są tablety graficzne. Pozostałe nagrody to upominki. Nagrodę główną otrzyma osoba, która uzyska największą liczbę punktów w danej dziedzinie wiedzy ekonomicznej objętej konkursem. Pozostałe nagrody zostaną rozdane kolejnym osobom wg liczby punków zdobytych w konkursie. W przypadku równej liczby punktów decyduje pierwszeństwo przesłania testu.
Uczestnik konkursu może otrzymać jedną Nagrodę główną.
§ 5. Postanowienia końcowe
Informacje o Konkursie dostępne są na stronie internetowej ZSE w Międzyrzecu Podlaskim (www.zse.miedzyrzec.pl)
Organizator przewiduje możliwość przedłużenia konkursu w pierwszej połowie czerwca 2021r. Wysyłając formularz testu na FORMSIE uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych/ danych osobowych dziecka zawartych w formularzu, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych tj. (Dz.U. z 2018r, poz. 1000), dla potrzeb niezbędnych do procesu przeprowadzenia konkursu w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Marii Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w konkursie.
Organizator konkursu

Skip to content