Miesięczne archiwum: Luty 2021

Próbne egzaminy maturalne

W szkole od 3 do 16 marca br. zostanie przeprowadzony próbny egzamin maturalny zgodnie z harmonogramem znajdującym się pod następującym linkiem: http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/20210217%20EM%20Test%20diagnostyczny.pdf  W dniach, w których będą się odbywały egzaminy z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego maturzyści nie mają lekcji, w pozostałe dni zajęcia odbywają się zgodnie z planem.

 • Zdający powinni zabrać ze sobą dowody tożsamości ze zdjęciem oraz długopisy z czarnym tuszem.
 • Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba bez objawów chorobowych zbieżnych z objawami COVID-19. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 • Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy uczeń wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
 • Uczniowie nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy.
 • Każdy uczeń korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Uczniowie nie mogą pożyczać przyborów od innych uczniów.
 • Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Można przynieść własną butelkę z wodą. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków dla uczniów przystępujących do egzaminu.
 • Osoby, które jednego dnia przystępują do testów diagnostycznych z dwóch różnych przedmiotów egzaminu maturalnego, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego testu danego dnia, jeżeli zapewniona jest odpowiednia przestrzeń.
 • Czekając na wejście do szkoły albo sali, w której przeprowadzany jest test diagnostyczny, uczniowie zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej1,5m) oraz mają zakryte usta i nos.
 • Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno-lub wielorazową). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal, w których jest przeprowadzany test diagnostyczny,po zajęciu miejsc przez uczniów.
 • Uczniowie są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali, w której jest przeprowadzany test diagnostyczny. Po zajęciu miejsca w sali (w trakcie testu) uczeń ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:1)podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie2)wychodzi do toalety3) kończy pracę z arkuszem testu diagnostycznego i wychodzi z sali.
 • Uczniowie, jeżeli uznają to za właściwe, mogą mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku.
 • Do sali egzaminacyjnej zdający wchodzą pojedynczo, za okazaniem dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
 • Zdający muszą pamiętać o niedotykaniu dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką.
 • Po zakończonym egzaminie należy zachować dystans od innych zdających. Należy unikać tworzenia się grup przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu. Wrażeniami po egzaminie należy dzielić się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikać spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.

Prosimy zdających o przybycie punktualnie o godzinach podanych poniżej i koniecznie wskazanymi wejściami do szkoły.

Język polski (środa, 3.03. 2021r.) i matematyka (czwartek, 4.03.2021r.)

Świetlica (sala 115) – klasa 4tl – wejście dla młodzieży przez szatnie, godzina 8.30

Sala gimnastyczna (sala 109) – wejście do szkoły przy sali gimnastycznej (korzystamy z szatni przy sali gimnastycznej):

Klasa 4e – godz. 8.20 (szatnia WF nr 1)

Klasa 4i1  – godz. 8.30 (szatnia WF nr 2)

Klasa 4i2 – godz. 8.40 (szatnia WF nr 3)

Klasa 4r – godz. 8.45 (szatnia WF nr 1)

Język angielski podstawowy (piątek, 5.03.2021r.)

Świetlica (sala 115) – klasy: 4i1, 4i2, – wejście do szkoły przy sali gimnastycznej (korzystamy z szatni przy sali gimnastycznej):

Klasa 4i1 – godz. 8.30 (szatnia WF nr 1)

Klasa 4i2 (do numeru 10) – godz. 8.40 (szatnia WF nr 2)

Sala 127 – klasa 4e – wejście dla młodzieży (przez szatnie):

Godz. 8.40

Sala 126 – klasa 4tl– wejście dla młodzieży (przez szatnie):

Godz. 8.40

Sala 213 – klasa 4i2 oraz E08– wejście dla młodzieży (przez szatnie):

Godz. 8.40

Sala 214 – klasa 4r oraz I01, E13-E14) – wejście dla młodzieży (przez szatnie):

Godz.8.45

Język angielski rozszerzony (poniedziałek, 8.03.2021r.)

Świetlica (sala 115) – klasy: 4e, 4i2, 4tl – wejście do szkoły przy sali gimnastycznej (korzystamy z szatni przy sali gimnastycznej):

Klasy 4e i 4tl – godz. 8.30 (szatnia WF nr 1)

Klasa 4i2 (do numeru 10) – godz. 8.40 (szatnia WF nr 2)

Sala 126 – klasa 4i1 (I12-I14) i 4r – wejście dla młodzieży (przez szatnie):

Godz. 8.40

Sala 127 – klasa 4i1– wejście dla młodzieży (przez szatnie):

Godz. 8.40

UWAGA!Na pozostałe egzaminy zdający powinni stawić się w szkole, co najmniej 30 min przed egzaminem wchodząc do budynku szkoły wejściem dla młodzieży (przez szatnie). 

 

Próbny egzamin maturalny z matematyki

W środę 24 lutego 2021r. o godzinie 11.00 w szkole zostanie przeprowadzony próbny egzamin maturalny z matematyki.

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba bez objawów chorobowych zbieżnych z objawami COVID-19. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

2. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek, torebek. W razie konieczności prosimy o pozostawienie rzeczy osobistych w przezroczystych workach w szatni lub portierni.

3. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych materiałów i przyborów wymienionych w komunikacie dyrektora CKE. Nie można pożyczać przyborów od innych zdających. Przypominamy o przyniesieniu długopisów z czarnym tuszem.

4. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

5. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką) . Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal, w których jest przeprowadzany test diagnostyczny, po zajęciu miejsc przez uczniów.

6. Do sali egzaminacyjnej zdający wchodzą pojedynczo, za okazaniem dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

7. Zdający muszą pamiętać o niedotykaniu dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką.

8. Po zakończonym egzaminie należy zachować dystans od innych zdających. Należy unikać tworzenia się grup przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu. Wrażeniami po egzaminie należy dzielić się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikać spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.

Prosimy zdających o przybycie punktualnie o godzinach podanych poniżej i koniecznie wskazanymi wejściami do szkoły.

Świetlica (sala 115) – klasa 4er – wejście dla młodzieży przez szatnie, godzina 10.30

Sala gimnastyczna (sala 109) – wejście do szkoły przy sali gimnastycznej (korzystamy z szatni przy sali gimnastycznej):

Klasa 4i1 – godz. 10.20 (szatnia WF nr 1)

Klasa 4i2 – godz. 10.30 (szatnia WF nr 2)

Klasa 4tl – godz. 10.40 (szatnia WF nr 3)

Walentynki 14 lutego 2021

(…) i zapomnij , że jesteś, kiedy mówisz, że kochasz” /ks. Jan Twardowski/

Obchody walentynek, przypadające na 14 lutego, związane są z kultem św. Walentego. To dzień zakochanych, w którym ludzie obdarowują bliską sobie osobę prezentami lub kartką walentynkową z wyznaniem miłości.

Kim był św. Walenty z Terni? To włoski biskup, żyjący na przełomie II/III w., który w czasach Klaudiusza II udzielał ślubu młodym mężczyznom, sprzeciwiając się tym samym zakazowi cesarza Rzymu. Ten bowiem twierdził, że nieżonaci mężczyźni są lepszymi żołnierzami. Za nieposłuszeństwo biskup Walenty został skazany na śmierć. Jego grób w Terni już od IV wieku otoczony był kultem. Na srebrnym relikwiarzu ze szczątkami świętego widnieje napis: „Święty Walenty patron miłości”. Co roku w niedzielę poprzedzającą dzień 14 lutego przybywają do włoskiej bazyliki pary narzeczonych z całego świata w celu złożenia przyrzeczenia miłości. Również w kilku miastach polskich znajdują się relikwie świętego Walentego m.in. w Lublinie, Krakowie, Chełmnie i Sławatyczach. W każdym z nich organizowane są obchody ku czci patrona zakochanych.

Wysyłając dzisiaj życzenia bliskim osobom, możesz skorzystać z poetyckich inspiracji.

Nie zapomnij  o poprawności ortograficznej.

Zdalne nauczanie

Szanowni Państwo,

nauka zdalna została przedłużona do końca lutego 2021r. i będzie się odbywała na dotychczasowych zasadach.

Prosimy o śledzenie bieżących informacji i komunikatów zamieszczanych na naszej stronie internetowej.

Dyrekcja

Projekt własnego pokoju w 3D

Uczniowie klas 2 projektowali na lekcji swój własny pokój w programie 3D – Tinkercad.

Przedstawiamy  najciekawsze prace.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów i rodziców

Uczniowie i rodzice, we współpracy ze szkołami, mogą korzystać ze wsparcia, jakie oferują poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Cały czas funkcjonuje także bezpłatna infolinia 800 080 222 z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Dodatkowo takie wsparcie oferuje również poradnia on-line „Zawsze Jest Jakieś Wyjście”.

Poradnia on-line „Zawsze Jest Jakieś Wyjście”

Poradnia on-line „Zawsze Jest Jakieś Wyjście” powstała w odpowiedzi na zagrożenia wynikające ze stanu pandemii i potrzebę zwiększenia dostępności pomocy psychologicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Portal wspiera współpracę międzysektorową w zakresie ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Poza indywidualnym spotkaniem umożliwia specjalistom wspólną grupową konsultację dotyczącej podopiecznego.

Do korzystania z poradni on-line zachęcamy w szczególności:

 • poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
 • placówki doskonalenia nauczycieli,
 • instytucje wspierania rodziny, pomocy społecznej,
 • instytucje ochrony zdrowia, Centra Zdrowia Psychicznego,
 • instytucje wymiaru sprawiedliwości,
 • inne podmioty publiczne i niepubliczne w zależności od potrzeb.

Formuła on-line zapewnia specjalistom uproszczoną ścieżkę spotkań i konsultacji, co ułatwia wymianę wiedzy i doświadczeń specjalistów z różnych regionów Polski.

Osoby potrzebujące pomocy, korzystając z wyszukiwarki w postaci interaktywnej mapy Polski, mogą znaleźć odpowiedniego dla siebie specjalistę i zarezerwować termin spotkania. Ponadto poradnia posiada bazę wiedzy, w której są zamieszczone artykuły, prezentacje, informacje i scenariusze zajęć. Będzie ona aktualizowana.

Aby zarejestrować się na portalu poradni on-line należy wejść na stronę „Zawsze Jest Jakieś Wyjście”. W zakładce „zarejestruj się” należy wybrać opcję „Instytucja”, a następnie założyć profil, podając swoje dane, krótką informację o profilu działalności oraz kadrze merytorycznej. Więcej informacji na temat Poradni Psychologicznej online 

Bezpłatna infolinia 800 080 222

Dzieci, młodzież, nauczyciele i rodzice mogą uzyskać wsparcie, dzwoniąc na bezpłatna, całodobową infolinię 800 080 222. Pod tym numerem dyżurują specjaliści, którzy udzielają pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

Konkurs PSW „Hasło promocyjne – rymowanka”

Zachęcamy młodzież klas maturalnych do udziału w konkursie na hasło promocyjne Państwowej Wyższej Szkoły w Białej Podlaskiej. Na uczestników czekają atrakcyjne nagrody. Poniżej publikujemy link do regulaminu konkursu.

Regulamin konkursu

Kampania „Szczepimy się”

Szanowni Państwo Dyrektorzy

pokonanie pandemii koronawirusa to obecnie jedno z najważniejszych wyzwań. Dlatego bardzo liczymy na Państwa aktywność w przekazywaniu rzetelnych informacji na temat walki z koronawirusem i szczepień przeciwko COVID-19.

W tym celu zachęcam do korzystania z materiałów promocyjnych kampanii #SzczepimySię. Znajdują się wśród nich spoty promocyjne, materiały graficzne, animacje oraz wypowiedzi ekspertów. Zachęcam do pobierania i szerokiego rozpowszechniania wszystkich elementów dostępnych na stronie: http://www.gov.pl/web/szczepimysie/materialy-dla-mediow.

Zachęcamy również do korzystania z informacji ze strony http://gov.pl/szczepimysie, gdzie na bieżąco umieszczane są aktualności o przebiegu szczepień. Znajdą tam Państwo najnowsze komunikaty i wskazówki, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, a także założenia Narodowego Programu Szczepień.

Z poważaniem

Anna Ostrowska
Zastępca Dyrektora
Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji i Nauki

Skip to content