Płatne staże zawodowe dla uczniów naszej szkoły

W ramach projektu „Zawodowcy z powiatu bialskiego” 40 uczniów naszej szkoły podczas wakacji będzie uczestniczyło w płatnych stażach zawodowych w międzyrzeckich przedsiębiorstwach. Pracując – uczą się przez jeden miesiąc (lipiec lub sierpień) Wiecej...

Makulatura dla Zuzi

To już kolejna akcja organizowana przez Zespół Szkół Ekonomicznych dedykowana Zuzi. Dziewczynka ma 6 lat i od urodzenia choruje na rzadką genetyczną chorobę – zespół duplikacji krótkiego ramienia chromosomu nr 9.  Objawia Wiecej...

POZYTYWNIE ZAKRĘCENI!

W tym roku szkolnym zbieraliśmy plastikowe nakrętki dla Fundacji Siedleckie Hospicjum Domowe dla Dzieci. Środki w ten sposób pozyskiwane są deponowane na osobnym koncie fundacji. Zostaną wykorzystane na zakup sprzętu medycznego. Dyrektor Fundacji Wiecej...

Zjazd absolwentów klasy 4T rocznik 2002

20 lat po maturze, 3 czerwca odbył się Zjazd Absolwentów klasy Liceum Technicznego o profilu ekonomiczno-administracyjnym Zespołu Szkół Ekonomicznych w Międzyrzecu Podlaskim. Opowieściom nie było końca. Niektórzy absolwenci nie widzieli się kilka, Wiecej...

Darmowy kurs na operatora drona

W tym tygodniu 40 uczniów naszej szkoły wzięło udział w darmowym kursie na operatora drona. Uczniowie mają już za sobą część teoretyczną oraz  praktyczną  latania dronem. Przed nimi jeszcze egzamin, ale wszyscy Wiecej...

 

Rajd rowerowy

W dniu 16.05.2022 r. uczniowie klas 1a+ 1s, 2p, oraz 2i1 wzięli udział w rajdzie rowerowym zorganizowanym w ramach projektu edukacyjnego „Lekcja z klimatem”. Zajęcia z edukacji przyrodniczo- leśnej  poprowadził pracownik Nadleśnictwa Międzyrzec Podlaski Pan Daniel Pasek. Opiekunowie stworzyli uczestnikom rajdu warunki do czynnego wypoczynku i rekreacji poprzez popularyzację turystyki rowerowej jako formy rekreacji i aktywnego wypoczynku.

Zakończenie roku w klasach czwartych

29 kwietnia 2022 r. odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego w klasach maturalnych.

W części oficjalnej wszyscy otrzymali świadectwa ukończenia szkoły z rąk  Pana Dyrektora Roberta Matejka, Pani Wicedyrektor Joanny Pióro oraz Pana Wicedyrektora Andrzeja Stachnio.

Następnie Pan Wicedyrektor wręczył nagrody uczniom, którzy na przestrzeni czterech lat nauki w naszej szkole osiągnęli wysokie wyniki w nauce, byli zaangażowani w pracę na rzecz szkoły lub działali w  Samorządzie Uczniowskim. Są to:

Łukasz Samocki – nagroda za wzorowe zachowanie i bardzo dobre wyniki w nauce

Marta Matejek – nagroda za wzorowe zachowanie i bardzo dobre wyniki w nauce

Marceli Matejek – nagroda za wzorowe zachowanie i bardzo dobre wyniki w nauce

Kacper Podsiadły – nagroda za wzorowe zachowanie i bardzo dobre wyniki w nauce

Dominik Marciniuk – nagroda za bardzo dobre zachowanie i dobre wyniki w nauce

Weronika Konatek – nagroda za wzorowe zachowanie i dobre wyniki w nauce

Amelia Pawłowska – nagroda za wzorowe zachowanie i dobre wyniki w nauce

Alicja Siłuch – za wzorowe zachowanie i bardzo dobre wyniki w nauce, a także za zaangażowanie w działalność społeczną oraz pracę w Samorządzie Uczniowskim.

Wręczono też nagrody za szkolny konkurs ortograficzny „As ortografii”. Jego laureatami zostali tegoroczni maturzyści:

Zuzanna Turowska – miejsce I

Sylwia Drynio – miejsce II

Sandra Jesień – miejsce III

Nagrodzono także uczniów, którzy wzięli udział w konkursie wiedzy o życiu i twórczości Kraszewskiego. Wśród wielu uczestników, to właśnie spośród klas maturalnych, wyłoniono zwycięzców. Są nimi:

Martyna Daniluk – miejsce I

Zuzanna Turowska – miejsca II

Julia Mazurek i Sandra Jesień – miejsce III

W części artystycznej przygotowanej przez Samorząd Uczniowski, klasy trzecie wręczyły absolwentom drobne upominki i pożegnały je słowami:

„Drodzy maturzyści, serdecznie Wam gratulujemy. Dziękujemy za Wasze zaangażowanie i wsparcie. Życzymy dalszych sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym. Przed Wami dorosłe życie, nowe wyzwania i obowiązki. Wszyscy dobrze wiemy, że nie ma przepisu na szczęście. Są jednak podpowiedzi – złote rady – dzięki którym możemy stać się lepszymi ludźmi, lepszymi przyjaciółmi, lepszymi pracownikami. Czy nie o to właśnie w życiu chodzi?”

„Podążaj za trzema rzeczami: szacunkiem dla innych ludzi, szacunkiem dla siebie oraz odpowiedzialnością za wszystkie swoje czyny”.

„Nie pozwól, aby mała kłótnia, zraniła wielką przyjaźń”. 

„Kochająca atmosfera w domu jest fundamentem ludzkiego życia”.

„Kiedy uświadomisz sobie, że popełniłeś błąd, podejmij natychmiastowe kroki, aby go poprawić”.

„Kiedy przegrywasz, nie przerywaj lekcji”.

Uroczystość uświetniły występy zespołu muzycznego a dobrany repertuar oddawał podniosłą atmosferę chwili. Tym bardziej, że była to pierwsza tak duża uroczystość po ponad dwóch latach.

Uroczystość przygotował Samorząd Uczniowski wraz z opiekunkami: p. Katarzyną Maksimiuk i p. Agnieszką Krzymowską

Egzamin maturalny – informacja dla zdających

Prosimy zdających o punktualne przybycie (na egzaminy z języka polskiego i matematyki na godzinę przed egzaminem, na pozostałe – 45 minut wcześniej).

Prosimy o zabranie ze sobą dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz długopisów z czarnym tuszem. Ponadto zdający może wnieść na salę egzaminacyjną małą butelkę wody.

Przypominamy o zakazie wnoszenia do sali egzaminacyjnej telefonów oraz innych urządzeń telekomunikacyjnych.

W trakcie egzaminu zdający mogą korzystać z materiałów i przyborów pomocniczych wymienionych w komunikacie dyrektora CKE. Treść komunikatu zamieszczona jest na stronie szkoły, OKE Kraków i CKE.

W razie pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt z wychowawcami klas.

Przybory i pomoce na egzaminach zawodowych w sesji czerwiec/lipiec 2022

Podstawa programowa 2019 (klasy trzecie)

Uczniowie zdają egzamin pisemny z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania
egzaminu zawodowego
.

Komunikat o przyborach pomocniczych – część pisemna w sesji czerwiec-lipiec 2022

Komunikat o przyborach pomocniczych – część praktyczna w sesji czerwiec-lipiec 2022

 

Podstawa programowa 2017 (egzaminy poprawkowe)

Uczniowie zdają egzamin pisemny z z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi.

Komunikat o przyborach pomocniczych – część pisemna w sesji czerwiec-lipiec 2022

Komunikat o przyborach pomocniczych – część praktyczna w sesji czerwiec-lipiec 2022

 

Jednocześnie przypominamy, że terminy egzaminów można sprawdzić w Systemie Informatycznym Obsługi Egzaminów Potwierdzających Kwalifikacje w Zawodzie , na tablicy ogłoszeń – parter (naprzeciwko sali 115 – świetlica) oraz u wychowawców klas.

Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz.U.2020.1327) i rozporządzeniem z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1707) uczeń, który realizuje podstawę programową kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego z 2019 roku ma obowiązek przystąpić do egzaminu zawodowego.

Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli spełnia wszystkie warunki do uzyskania promocji oraz przystąpił ponadto do egzaminu zawodowego – jeżeli egzamin ten był przeprowadzany w danej klasie.

Uczeń, który nie spełnia powyższych warunków nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej – powtarza klasę.

Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, w której Rada Pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej. Uczeń taki musi spełnić wszystkie warunki do uzyskania promocji oraz z  przyczyn losowych lub zdrowotnych nie mógł przystąpić do egzaminu zawodowego w terminie głównym i dodatkowym – uczeń przystępuje wówczas do egzaminu zawodowego w możliwie najbliższym terminie głównym.

Uczeń (realizujący podstawę programową kształcenia w zawodach z 2019 r.) może ukończyć technikum, jeśli przystąpi do egzaminów zawodowych ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie. Jeśli nie przystąpi do któregokolwiek z egzaminów – nie kończy szkoły. Uczeń powtarza wówczas ostatnią klasę szkoły.

W roku szkolnym 2021/2022 ww. obowiązek dotyczy klas: 3ep, 3i, 3p, 3r, 3rp, 3e, 3lp, 3tl, 3i1p, 3pp, 3ip, 3i1.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt  z wychowawcą klasy lub sekretariatem szkoły.

 

List Lubelskiego Kuratora Oświaty

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej – etap diecezjalny

W dniu 21 kwietnia br nasze uczennice: Emilia Oponowicz kl. 1a, Kornelia Kowalewska kl. 2 p i Estera Turyk kl. 4 e reprezentowały szkołę podczas etapu diecezjalnego Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej. Ten etap odbył się w Siedlcach, opiekę nad młodzieżą sprawował ks. Tomasz Mikołajczuk.

Podczas etapu szkolnego została wyłoniona trójka zwyciężczyń, które uczestniczyły w drugim etapie konkursu. Niestety naszym uczennicom nie udało się zostać laureatem by reprezentować szkołę podczas finału. Dziękujemy młodzieży za sumienność w pogłębianiu wiedzy biblijnej i zachęcamy do udziału za rok.

Do tegorocznej edycji Konkursu zgłoszonych zostało ponad 10 000 uczestników z 860 szkół w Polsce. W etapach  diecezjalnych uczestniczyło 1500 osób. W 2022 roku uczniowie odpowiadają na pytania z Księgi Jeremiasza oraz Pierwszego i Drugiego Listu świętego Piotra.

Dzień Ziemi 2022

W piątek 22 kwietnia obchodzimy Dzień Ziemi, największe międzynarodowe święto ekologiczne. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem „Zainwestuj w naszą planetę”.

W ramach obchodów Dnia Ziemi w piątek klasy: 2er, 2p oraz 3lp wraz z wychowawcami p. Moniką Rosińską, p. Różą Makaruk oraz p. Jackiem Domańskim wybrały się na sprzątanie Międzyrzeca, a dokładnie:
🌏okolic parkingu przy kościele św. Mikołaja,
🌏okolic cmentarza,
🌏okolic między domkami jednorodzinnymi, a blokami,
🌏ulica Balladyny,
🌏ulica Kaczyńskiego wraz z laskiem.
Uwierzycie ile zebraliśmy śmieci?! Ponad 5️⃣0️⃣ worków!!! 😞 To dobra lekcja dla nas wszystkich, by dbać o dobro wspólne…
Uwieńczeniem naszej pracy było ognisko w stajni Quantana.
Dziękujemy firmie Pesan z Zahajek za rękawiczki oraz firmie PUK za worki oraz odebranie śmieci.

Wycieczka przedmiotowa logistyków i spedytorów

 W tym tygodniu mieliśmy przyjemność zwiedzać jedną z najnowocześniejszych firm w Polsce – firmę Addit Sp. z o.o. w Węgrowie. Firma posiada ponad 25-letnie doświadczenie w swojej branży, zajmującą się projektowaniem i produkcją elementów ze stali.
Wycieczka była ciekawą formą nauki pozalekcyjnej. Nasi uczniowie z klas 3s, 3sp, 3tl, 3lp mogli poznać zasady funkcjonowania firmy produkcyjnej, etapy powstawania wyrobów gotowych za pomocą nowoczesnych urządzeń oraz szeroko pojętą logistykę.
Ciekawostką jest, że to właśnie tutaj produkowane są min. znane na całym świecie automaty do kawy COSTA EXPRESS, a także podzespoły paryskiego metra.
Nareszcie wiedza zdobyta podczas zajęć lekcyjnych znalazła swoje odzwierciedlenie w praktyce!
Addit Sp. Z o.o – dziękujemy za zaproszenie  i poświęcony czas!

Eko – Ekonomik, czyli Międzynarodowy Dzień Ziemi i wielkie sprzątanie

Międzynarodowy Dzień Ziemi tradycyjnie obchodzony 22 kwietnia  to największe ekologiczne  święto, mające od 1990 roku satus międzynarodowy. Celem tego dnia jest promowanie postaw proekologicznych w społeczeństwie.  Organizatorzy Dnia Ziemi chcą uświadomić obywatelom, jak kruchy jest ekosystem planety ludzi. Na obchody składa się zwykle wiele wydarzeń organizowanych przez różnorodne instytucje, a ich tradycje sięgają lat 70-tych XX wieku. Pamiętajmy, że celem corocznej akcji  w ramach Międzynarodowego  Dnia Ziemi jest nie tylko doraźne oczyszczenie ze śmieci najbliższego otoczenia, ale  przede wszystkim wzrost świadomości i zainspirowanie społeczeństwa do różnych działań zmierzających do poprawy naszego środowiska naturalnego. Wszyscy powinniśmy zdawać sobie sprawę  z tego, że Ziemia jest naszym wspólnym domem i od nas zależy jej przyszłość.

Uczniowie klasy 3ep pod opieką pani Katarzyny Melaniuk  i Magdaleny Wedziuk we współpracy z Nadleśnictwem Międzyrzec Podlaski sprzątali wyznaczony teren międzyrzeckiego lasu.

 

Zbieramy budki lęgowe dla ptaków

Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

Życzenia świąteczne

Link do piosenki

Co ten uczeń czyta?

Czujesz, że lista lektur jest nieco skostniała i brakuje w niej książek bliskich współczesnym nastolatkom? Zaproponuj zmianę i dodaj coś od siebie! W związku ze zbliżającym się Światowym Dniem Książki i Praw Autorskich, obchodzonym 23 kwietnia, masz okazję zaprezentować książkę, która – Twoim zdaniem – powinna znaleźć się na liście lektur dla szkół średnich. Więcej informacji na plakacie i u p. Katarzyny Małek. Dla autorów najlepszych prac przewidziano nagrody. I kto wie… Może zmotywujesz polonistów do przeczytania i omówienia swojej propozycji! Regulamin i karta zgłoszenia do konkursu są dostępne poniżej.

Regulamin konkursu CO TEN UCZEŃ CZYTA

14 kwietnia – Święto Chrztu Polski

Światowy Dzień Czekolady w ZSE

Zapewne 12 kwietnia zapisze się w kalendarzu wydarzeń szkolnych jako najsłodszy dzień roku. Biblioteka szkolna zaprosiła smakoszy czekolady i miłośników książek na Światowy Dzień Czekolady. Laureaci szkolnych konkursów oraz uczniowie zaprzyjaźnieni z biblioteką uczestniczyli w spotkaniu zorganizowanym z tej okazji, obejrzeli prezentację przybliżającą historię czekolady, jej znaczenie jako środka płatniczego oraz właściwości zdrowotne tej wyjątkowej rośliny.

Uczestnicy spotkania mogli obejrzeć wystawę książek  z motywem czekolady. Kilka z nich zostało udostępnionych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Międzyrzecu Podlaskim. Ostatnim punktem spotkania była projekcja filmu „Czekolada”, powstałego na motywach książki Joanne Harris pod takim samym tytułem.

Każdy uczeń, który tego dnia wypożyczył książkę w bibliotece szkolnej, otrzymał pamiątkową zakładkę, prezentującą książki z tagiem „czekolada” oraz słodki upominek – kubeczek gorącej czekolady, czekoladową babeczkę  lub pierniczek. Nawet długa kolejka przed wypożyczalnią nie przerażała młodych czytelników. Jednak największą atrakcją okazała się  czekoladowa fontanna.

Gośćmi biblioteki tego dnia byli: dyrekcja szkoły i nauczyciele, którzy, podobnie jak uczniowie,  ulegli słodkiej pokusie.

Skoro udowodniono, że  czekolada wpływa na zwiększony poziom endorfin,  to  mamy nadzieję, że był to dla wszystkich miły i szczęśliwy dzień.

Dzień Czekolady w bibliotece szkolnej zorganizowały panie: Magdalena Wedziuk i Izabela Jakimiak.

Podziękowania kierujemy do uczennic klasy 2e: Anny Ryszkowskiej, Darii Marciniuk, Julii Stefaniuk, Kingi Nowosielskiej , Karoliny Grabińskiej, które uczestniczyły  w przygotowaniach do Dnia Czekolady i pomagały w jego przeprowadzeniu.

 

Skip to content