Wiosna w obiektywie!

Zapraszamy młodzież do udziału w konkursie fotograficznym. Inspirację dla autorów zdjęć powinny stanowić wiersze znanych poetów o tematyce wiosennej. Propozycje wierszy o wiośnie można znaleźć na stronie biblioteki szkolnej, można również zilustrować Wiecej...

REGULAMIN KONKURSU „IMIĘ MASKOTKI PSW”

 1.Organizatorem konkursu jest Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.  2.Przedmiotem konkursu jest nadanie imienia maskotce PSW.  3.Cele konkursu – budowanie relacji pomiędzy uczelnią, a kandydatem na studia Wiecej...

Próbne egzaminy maturalne

W szkole od 3 do 16 marca br. zostanie przeprowadzony próbny egzamin maturalny zgodnie z harmonogramem znajdującym się pod następującym linkiem: http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/20210217%20EM%20Test%20diagnostyczny.pdf  W dniach, w których będą się odbywały egzaminy z języka polskiego, Wiecej...

Próbny egzamin maturalny z matematyki

W środę 24 lutego 2021r. o godzinie 11.00 w szkole zostanie przeprowadzony próbny egzamin maturalny z matematyki. 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba bez objawów chorobowych zbieżnych z objawami COVID-19. Zdający Wiecej...

Walentynki 14 lutego 2021

„(…) i zapomnij , że jesteś, kiedy mówisz, że kochasz” /ks. Jan Twardowski/ Obchody walentynek, przypadające na 14 lutego, związane są z kultem św. Walentego. To dzień zakochanych, w którym ludzie obdarowują Wiecej...

 

Kierunki kształcenia

W roku szkolnym 2021/2022 proponujemy następujące kierunki kształcenia:

 

TECHNIK INFORMATYK

ti

Atutem tej specjalności jest kompleksowa wiedza absolwenta w dziedzinie informatyki. Uczniowie zapoznają się z procesem montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych. Uczą się projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych oraz administrowania tymi sieciami. Absolwenci potrafią tworzyć strony WWW i aplikacje internetowe, administrować tymi stronami i aplikacjami. Większość zajęć odbywa się systemem laboratoryjnym w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach : pracowni diagnostyki komputerowej, pracowni lokalnych sieci komputerowych, pracowni sieci systemów operacyjnych oraz pracowni aplikacji internetowych. W zawodzie technik informatyk językiem obcym ukierunkowanym zawodowo jest język angielski. Praktyki zawodowe w wymiarze 4 tygodni odbywają się w podmiotach stanowiących potencjalne miejsca zatrudnienia absolwentów.

Pomimo stosunkowo dużego bezrobocia w Polsce i oznak globalnego spowolnienia gospodarczego, ponad 63% polskich pracodawców specjalizujących się w oprogramowaniu i 54% w sprzęcie, planuje zatrudnić fachowców z branży informatycznej. Tendencja ta w przyszłych latach ma się utrzymać. Znacząca część tych prognoz dotyczy pracowników średniego szczebla, w tym absolwentów technikum.
Powodem dobrych wyników w branży IT jest wejście na polski rynek nowych firm informatycznych i teleinformatycznych, wzrost konkurencji i ciągły postęp technologiczny. Wszystkie te czynniki wymuszają podwyższanie jakości usług, często osiągane przez inwestycje w infrastrukturę IT. Nie bez znaczenia jest też kierunek informatyzacji i cyfryzacji administracji publicznej.
Według danych dotyczących kompetencji informatyków, najwięcej z nich zajmuje się administracją sieci LAN (31%) a nieco mniej szeroko rozumianą obsługą usług serwera http (30%).
Natomiast dane dotyczące ofert pracy jasno określają obszary zainteresowania pracodawców. 41% ofert pracy dotyczy programistów (w dużej części aplikacji internetowych), 20% administratorów sieci, a 16% instalatorów i serwisantów systemów komputerowych.
Według tych analiz oraz struktury ofert pracy kształcenie w zawodach branży IT jest nie tyle celowe, ale wręcz konieczne, ze względu nie tylko na zapotrzebowanie rynku pracy, ale również na tendencje rozwoju kraju w przyszłości. Ponadto kierunki kształcenia w kwalifikacjach zawodowych technika informatyka wydają się być optymalnie dopasowane do potrzeb rynku pracy.

 

TECHNIK PROGRAMISTA

Utworzenie nowego kierunku na poziomie szkoły technicznej jest odpowiedzią na zapotrzebowanie regionalnego rynku pracy, pracodawców sektora IT oraz instytucji otoczenia biznesu, którzy zgodnie potwierdzają wyraźny deficyt kandydatów do pracy w zawodzie programisty, wykształconych na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej oraz konieczność wypełnienia wolnych miejsc na rynku pracy właśnie na stanowiskach związanych z programowaniem i testowaniem oprogramowania.

Uczniowie, którzy podejmą naukę na nowym kierunku zdobędą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z kwalifikacji zawodowych w zakresie projektowania baz danych i stron internetowych oraz programowania i testowania aplikacji. Będą uczyć się programowania w popularnych obecnie językach tj. Python, Java, JavaScript, PHP, a także znajomości innych języków tj. SQL (przydatnego do tworzenia i zarządzania relacyjnymi bazami danych), HTML 5 i CSS (wykorzystywanych do tworzenia stron internetowych). Wśród przedmiotów ogólnokształcących, realizowanych w zakresie rozszerzonym, oraz przedmiotów uzupełniających znajdą się: język angielski, matematyka oraz historia i społeczeństwo.

Zdobycie wykształcenia na poziomie szkoły technicznej w zawodzie technik programista umożliwi absolwentom takiej szkoły kontynuację nauki na wyższych szkołach politechnicznych lub uniwersytetach, a także pozwoli na rozpoczęcie własnej drogi zawodowej poprzez podjęcie pracy w zdobytym zawodzie w jednej z firm naszego regionu lub poprzez samozatrudnienie.

 

TECHNIK TELEINFORMATYK

tti

Edukacja w tym zawodzie umożliwi przygotowanie absolwenta do wykonywania następujących zadań:
1. Uruchamiania oraz utrzymywania terminali i przyłączy abonenckich.
2. Projektowania lokalnych sieci komputerowych i administrowania sieciami.
3. Montażu i eksploatacji sieci rozległych.
Celem kształcenia w tym kierunku jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. Technik teleinformatyk świadczy usługi z dziedziny telekomunikacji i informatyki, które są ukierunkowane na projektowanie i konfigurowanie sieci, transmisję danych w sieciach, konfigurowanie i eksploatowanie urządzeń i usług sieciowych. Umiejętności praktyczne są wzbogacone wiedzą ogólną z zakresu elektroniki analogowej i cyfrowej oraz wiedzą szczegółową z zakresu przetwarzania sygnałów, optoelektroniki światłowodowej, łączy radiowych i satelitarnych, systemów telekomunikacyjnych i teletransmisyjnych oraz protokołów sieciowych. Osoba posiadająca wykształcenie w tym zawodzie może pracować w przedsiębiorstwach i organizacjach eksploatujących systemy teleinformatyczne (montowanie, konfigurowanie i zabezpieczanie systemów komputerowych); firmach świadczących usługi teleinformatyczne (projektowanie, budowa i eksploatacja systemów i sieci teleinformatycznych w ujęciu logicznym i elektronicznym); firmach świadczących usługi informatyczne (administrowanie sieciami lokalnymi, wdrażanie nowych rozwiązań i technologii).

 

TECHNIK SPEDYTOR

ts

Absolwent tego kierunku posiada wiedzę z zakresu planowania i organizowania prac związanych z przewozem ładunków. W czasie czteroletniej nauki jest przygotowywany do prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją zadań transportowo-spedycyjnych, dokumentacji dotyczącej rozliczeń z klientami i kontrahentami krajowymi oraz zagranicznymi. Program nauczania kładzie duży nacisk na umiejętności wykonywania prac związanych z monitorowaniem przebiegu procesu transportowego. Kształcenie przebiega na płaszczyźnie teoretycznej i praktycznej. Praktyki zawodowe w wymiarze 4 tygodni w roku szkolnym odbywają się w placówkach kształcenia praktycznego oraz przedsiębiorstwach zatrudniających spedytorów.

Transport i spedycja należą do rozwijającej się gałęzi gospodarki w naszym kraju. Technicy spedytorzy należą do grupy poszukiwanych pracowników. Spedytor może pracować w przedsiębiorstwach logistycznych, spedycyjnych, transportowych, agencjach obsługi portów morskich, lotniczych oraz we wszystkich przedsiębiorstwach spedytujących wyprodukowane towary oraz w hurtowniach zaopatrujących placówki handlowe.

 

TECHNIK LOGISTYK

tl

W ostatnich latach logistyka zajmuje bardzo ważne miejsce w klasyfikacji zawodów. Absolwent Technikum Logistycznego jest przygotowany do planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw oraz zarządzania zapasami. Uczeń nabywa umiejętności organizowania prac związanych z gospodarką magazynową oraz zarządzania gospodarką odpadami. Potrafi także planować i organizować prace związane z procesem logistycznym w jednostkach gospodarczych i administracyjnych. Umiejętności praktyczne przekazywane są w dobrze wyposażonych pracowniach środków transportu, pracowni logistyki oraz pracowni gospodarki materiałowej. Praktyki zawodowe w wymiarze 4 tygodni odbywają się w przedsiębiorstwach zatrudniających logistyków lub placówkach kształcenia praktycznego.

Technicy logistycy zatrudniani są w przedsiębiorstwach logistycznych, handlowych, spedycyjnych itp. Najczęściej pracują jako koordynatorzy zaopatrzenia i zbytu, spedytorzy, przedstawiciele handlowi, magazynierzy. Mogą pracować także jako specjaliści do spraw sprzedaży i prognozowania popytu, planowania zakupów, handlu elektronicznego, obsługi klientów czy zarządzania centrum dystrybucyjnym, a także jako administratorzy taboru i organizatorzy transportu.
Logistyka jest dynamicznie rozwijającą się dziedziną, która obejmuje wiedzę i umiejętności potrzebne do kształtowania racjonalnych strumieni zasobów i informacji. W każdej jednostce gospodarującej i administracyjnej realizowane są procesy logistyczne. Rozwój gospodarki, handlu i wszechstronna współpraca międzynarodowa stwarzają zapotrzebowanie na specjalistów zajmujących się zarządzaniem procesami logistycznymi. Chcąc poprawić elastyczność i zdolność adaptacyjną firmy, na rynku poszukuje się logistyków, którzy poprzez swoje działania przyczyniają się do poprawy ogólnej efektywności i do obniżania kosztów własnych i firm-partnerów. Analiza ofert pracy przedstawianych przez pracodawców wskazuje na rosnące zapotrzebowanie na techników logistyków, specjalistów sprzedaży i obsługi klienta.

 

TECHNIK EKONOMISTA

te

Kierunek ten jest przeznaczony dla uczniów, którzy swoją przyszłość wiążą z planowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej. Absolwent tej specjalności przygotowywany jest do obliczania podatków, zajmowania się sprawami kadrowopłacowymi oraz prowadzenia rachunkowości.
Efektem kształcenia jest zdobycie kwalifikacji do wykonywania analiz i sporządzania sprawozdań z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Kształcenie praktyczne odbywa się w szkolnych pracowniach informatycznych – pracowni ekonomicznej wyposażonej w pakiet programów specjalistycznych oraz pracowni techniki biurowej, wyposażonej w zestaw programów i urządzeń techniki biurowej. Praktyki zawodowe w wymiarze 6 tygodni odbywają się w przedsiębiorstwach oraz urzędach administracji publicznej.

Zawód technika ekonomisty stwarza duże szanse zatrudnienia na różnorodnych stanowiskach pracy. Nabyte umiejętności zawodowe umożliwiają absolwentowi utworzenie i prowadzenie własnej działalności oraz zatrudnienie na wielu stanowiskach w różnych jednostkach organizacyjnych.
Ekonomiści są osobami cenionymi na rynku pracy, ponieważ posiadają umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów występujących we współczesnych przedsiębiorstwach. Oczekiwania pracodawców nakierowane są na praktyczne umiejętności podczas wykonywania czynności zawodowych zgodnych z opisem stanowisk pracy zawartych w Standardach kwalifikacji zawodowych, związanych między innymi z polityką zatrudnienia, naliczaniem wynagrodzeń, rozliczaniem ubezpieczeń i podatków, księgowością, obrotem pieniężnym, zaopatrzeniem, sprzedażą, gospodarką magazynową, rozliczaniem produkcji, wykonywaniem prac biurowych. Istnieje konieczność posługiwania się nowoczesną technologią oraz korzystania z użytkowych programów finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych, zarządzania magazynem. Analiza ofert pracy wykazała, że wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie księgowości, finansów, obsługi sprzedaży i marketingu.

 

TECHNIK  RACHUNKOWOŚCI

Technik rachunkowości jest przygotowany do prowadzenia rachunkowości w jednostce organizacyjnej; potrafi stosować narzędzia rachunkowości finansowej, kontrolować i kwalifikować dowody do księgowania, zastosować oprogramowanie księgowe do ewidencji operacji gospodarczych i sporządzenia jednostkowego sprawozdania finansowego oraz przeprowadzić analizę finansową i ocenić kondycję finansową jednostki organizacyjnej. Ponadto potrafi sporządzić dokumentację pracowniczą i rozliczyć wynagrodzenia z tytułu umów o pracę i umów cywilnoprawnych.

W zakresie rozliczeń z instytucjami publicznoprawnymi potrafi sporządzać ewidencje i deklaracje podatkowe oraz dokumenty dotyczące rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Wiedza z zakresu rachunkowości połączona z umiejętnościami praktycznymi daje podstawy do zajmowania wysokich stanowisk w przedsiębiorstwach, organizacjach gospodarczych, instytucjach finansowych, jednostkach finansów publicznych, kancelariach doradczych i audytorskich oraz biurach rachunkowych.

 

TECHNIK  REKLAMY

Jest to nowy kierunek powstały w celu dostosowania młodego człowieka do życia w warunkach zmieniającego się rynku pracy. Przygotowuje on ucznia do organizowania oraz prowadzenia sprzedaży produktów i usług reklamowych. Ponadto absolwent posiada kwalifikacje do organizowania i prowadzenia kampanii reklamowych, projektowania oraz wykonywania reklamy w wersji drukowanej i elektronicznej. Uczeń zdobywa wiedzę z zakresu zasad funkcjonowania rynku finansowego, potrafi określić psychologiczne i socjologiczne uwarunkowania działalności reklamowej, opracować oraz zinterpretować wyniki badań rynku reklamy. Wiedza praktyczna zdobywana jest w doskonale wyposażonych pracowniach multimedialnych. Praktyka zawodowa w wymiarze 4 tygodni prowadzona jest w placówkach zajmujących się reklamą lub w podmiotach stanowiących potencjalne miejsca zatrudnienia absolwentów tej specjalności.

Reklama jest ściśle związana z gospodarką rynkową, w której problem stanowi nie tyle wytworzenie jakiegoś produktu lub usługi, ile jego sprzedanie. Nasilająca się konkurencja na rynku powoduje, że przedsiębiorcy potrzebują pracowników przygotowanych do wykonywania usług reklamowych, pozyskiwania zleceń i pośrednictwa w ich wykonywaniu oraz wyszukiwania klientów zainteresowanych konkretnymi usługami reklamowymi.
Absolwent ma możliwość podjęcia pracy w  agencjach reklamowych, agencjach public relations, działach marketingu i reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych, biurach ogłoszeń i działach promocji środków masowego przekazu, agencjach scenariuszowych, studiach graficznych, studiach produkcyjnych, agencjach ds. kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej.

 

TECHNIK HANDLOWIEC

th

Usługi, handel to dziedzina, która rozwija się w naszym kraju. Współczesny rynek pracy potrzebuje dobrze wykształconych handlowców. Przedsiębiorstwa handlowe zgłaszają zapotrzebowanie na pracowników, których umiejętności przyczynią się do rozwoju firmy.
Analiza internetowych ofert pracy, prowadzona w oparciu o portal pracuj.pl wykazała, że obszarem, w którym stosunkowo najłatwiej znaleźć pracę, jest obszar szeroko rozumianej sprzedaży. Najwięcej ofert pracy w branży „sprzedaż” skierowanych było do: sprzedawców, handlowców, przedstawicieli handlowych, doradców czy też konsultantów .
Do obowiązków technika handlowca należy dokumentowanie zakupów i sprzedaży, prowadzenie rozliczeń handlowych, załatwianie reklamacji, a także analizowanie stanu zapasów towarowych. Technik handlowiec samodzielnie lub współpracując z innymi komórkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa, może prowadzić również inne działania, np. w zakresie analizy rynku, marketingu, kalkulacji cen, analizy kosztów handlowych.

 

———- *** ———-

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Marii Dąbrowskiej to SZKOŁA z CHARAKTEREM

Dołącz do nas – zapraszamy !

eko

Gra logiczna – ZAWODOWIEC

Skip to content