Wytyczne – egzaminy zawodowe w sesji czerwiec/lipiec 2021

  1. Na egzamin może przyjść wyłącznie zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły, obserwator, egzaminator lub inna osoba zaangażowana w przeprowadzanie egzaminu – bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19.
  2. Zdający, nauczyciel inny pracownik szkoły, obserwator, egzaminator lub inna osoba zaangażowana w przeprowadzanie egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt 3.
  3. Osoba, która przechorowała COVID-19 (tzn. jest ozdrowieńcem), oraz osoba zaszczepiona przeciwko COVID-19 (tzn. osoba, która przyjęła wszystkie przewidziane procedurą dawki danej szczepionki), może przyjść na egzamin, nawet jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji bądź osobą na kwarantannie.
  4. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły,
   z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
  5. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, urządzeń telekomunikacyjnych, maskotek. W razie konieczności prosimy o pozostawienie rzeczy osobistych w przezroczystych workach na portierni.
  6. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmiennych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających. Komunikat na temat przyborów, z których można korzystać na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, znajduje się pod hiperłączem: pomoce i przybory
  7. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin można przynieść własną butelkę z wodą.
  8. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami.
  9. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły (w sali 127 z zachowaniem dystansu, co najmniej 1,5 m) na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia.
  10. Przy wejściu do szkoły obligatoryjne wszystkie osoby wchodzące do szkoły korzystają z płynu do dezynfekcji rąk. Płyn do dezynfekcji rąk również dostępny jest w każdej sali egzaminacyjnej – dezynfekcja rąk jest obowiązkowa.
  11. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos (maseczką jedno- lub wielorazową).
  12. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających lub po podejściu zdających do stanowiska egzaminacyjnego. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
  13. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
   • podchodzi do niego przewodniczący albo członek zespołu nadzorującego, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
   • wychodzi do toalety
   • podchodzi do niego asystent techniczny lub egzaminator, aby ocenić rezultat pośredni (w części praktycznej)
   • kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
  1. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku  zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).
  2. Zdający, którzy nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką z powodu całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej, trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa lub z powodu zaawansowanych schorzeń neurologicznych, układu oddechowego lub krążenia, przebiegających z niewydolnością oddechową lub krążenia, mogą przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m.
  3. Do sali egzaminacyjnej zdający wchodzą pojedynczo, za okazaniem dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
  4. Zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi zakresami, sesjami lub zmianami egzaminu, ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz – jeżeli to konieczne – znajdujących się w nich sprzętów i urządzeń.
  5. W przypadku egzaminu z kwalifikacji, na którym dozwolone jest korzystanie przez grupę zdających z np. jednego egzemplarza dokumentacji technicznej, tego samego urządzenia, obok materiału/urządzenia, z którego może korzystać więcej niż jedna osoba, ustawiony jest dozownik z płynem dezynfekcyjnym – koniecznie należy korzystać z dozownika z płynem dezynfekcyjnym przed skorzystaniem z danego materiału egzaminacyjnego/urządzenia oraz po skorzystaniu z tego materiału egzaminacyjnego/urządzenia.
  6. Zdający stosują się do obowiązujących zasad bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:
   • zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi
   • obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z osobą zaangażowaną w przeprowadzanie egzaminu, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym
   • niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką
   • konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym egzaminie.
 1. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.
 2. Wrażeniami po egzaminie zdający powinni dzielić się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikać spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.
 3. Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.

 

Prosimy zdających o przybycie punktualnie o godzinach podanych poniżej i koniecznie wskazanymi wejściami do szkoły.

Część pisemna – 22.06.2021r. (wtorek)

Egzaminy o godz. 10:00

Sala 115 (świetlica, AU.22) – wejście dla młodzieży (przez szatnie):

godz. 9:30 nr 1-9 (z dziennika)

godz. 9:40 nr 10-17 (z dziennika)

Sala 126 (AU.35) – wejście dla młodzieży (przez szatnie):

godz. 9:40

Sala 109 (sala gimnastyczna, AU.35, EE.08) – wejście do szkoły przy sali gimnastycznej (korzystamy z szatni przy sali gimnastycznej):

godz. 9:20 uczniowie, których nazwiska zaczynają się literami C – J

godz. 9:25 uczniowie, których nazwiska zaczynają się literami  K – Ł

godz. 9:30 uczniowie, których nazwiska zaczynają się literami  M – N

godz. 9:40 uczniowie, których nazwiska zaczynają się literami  O – W

 

Egzaminy o godz. 12:00

Sala 115 (świetlica, AU.32) – wejście dla młodzieży (przez szatnie):

godz. 11:40

 

Egzaminy o godz. 14:00

Sala 115 (świetlica, AU.29, EE.09) – wejście dla młodzieży (przez szatnie):

godz. 13:30

 

Część praktyczna

21.06.2021r. ( poniedziałek), egzamin o godz. 9:00

Sala 115 (świetlica, AU.22) – wejście dla młodzieży (przez szatnie):

godz. 8:30 nr 1-9 (z dziennika)

godz. 8:40 nr 10-17 (z dziennika)

UWAGA!Na pozostałe egzaminy zdający powinni stawić się w szkole, co najmniej 30 min przed egzaminem wchodząc do budynku szkoły wejściem dla młodzieży (przez szatnie). 

Terminy egzaminów w ZSE: HARMONOGRAM – sesja czerwiec/lipiec 2021

Uczniowie przystępujący do egzaminów mogą sprawdzić datę oraz godzinę egzaminu logując się do systemu SIOEPKZ.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z wychowawcami klas lub z sekretariatem szkoły e-mail: szkola@zse.miedzyrzec.pl

Skip to content