Próbne egzaminy maturalne

W szkole od 3 do 16 marca br. zostanie przeprowadzony próbny egzamin maturalny zgodnie z harmonogramem znajdującym się pod następującym linkiem: http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/20210217%20EM%20Test%20diagnostyczny.pdf  W dniach, w których będą się odbywały egzaminy z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego maturzyści nie mają lekcji, w pozostałe dni zajęcia odbywają się zgodnie z planem.

 • Zdający powinni zabrać ze sobą dowody tożsamości ze zdjęciem oraz długopisy z czarnym tuszem.
 • Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba bez objawów chorobowych zbieżnych z objawami COVID-19. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 • Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy uczeń wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
 • Uczniowie nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy.
 • Każdy uczeń korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Uczniowie nie mogą pożyczać przyborów od innych uczniów.
 • Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Można przynieść własną butelkę z wodą. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków dla uczniów przystępujących do egzaminu.
 • Osoby, które jednego dnia przystępują do testów diagnostycznych z dwóch różnych przedmiotów egzaminu maturalnego, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego testu danego dnia, jeżeli zapewniona jest odpowiednia przestrzeń.
 • Czekając na wejście do szkoły albo sali, w której przeprowadzany jest test diagnostyczny, uczniowie zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej1,5m) oraz mają zakryte usta i nos.
 • Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno-lub wielorazową). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal, w których jest przeprowadzany test diagnostyczny,po zajęciu miejsc przez uczniów.
 • Uczniowie są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali, w której jest przeprowadzany test diagnostyczny. Po zajęciu miejsca w sali (w trakcie testu) uczeń ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:1)podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie2)wychodzi do toalety3) kończy pracę z arkuszem testu diagnostycznego i wychodzi z sali.
 • Uczniowie, jeżeli uznają to za właściwe, mogą mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku.
 • Do sali egzaminacyjnej zdający wchodzą pojedynczo, za okazaniem dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
 • Zdający muszą pamiętać o niedotykaniu dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką.
 • Po zakończonym egzaminie należy zachować dystans od innych zdających. Należy unikać tworzenia się grup przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu. Wrażeniami po egzaminie należy dzielić się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikać spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.

Prosimy zdających o przybycie punktualnie o godzinach podanych poniżej i koniecznie wskazanymi wejściami do szkoły.

Język polski (środa, 3.03. 2021r.) i matematyka (czwartek, 4.03.2021r.)

Świetlica (sala 115) – klasa 4tl – wejście dla młodzieży przez szatnie, godzina 8.30

Sala gimnastyczna (sala 109) – wejście do szkoły przy sali gimnastycznej (korzystamy z szatni przy sali gimnastycznej):

Klasa 4e – godz. 8.20 (szatnia WF nr 1)

Klasa 4i1  – godz. 8.30 (szatnia WF nr 2)

Klasa 4i2 – godz. 8.40 (szatnia WF nr 3)

Klasa 4r – godz. 8.45 (szatnia WF nr 1)

Język angielski podstawowy (piątek, 5.03.2021r.)

Świetlica (sala 115) – klasy: 4i1, 4i2, – wejście do szkoły przy sali gimnastycznej (korzystamy z szatni przy sali gimnastycznej):

Klasa 4i1 – godz. 8.30 (szatnia WF nr 1)

Klasa 4i2 (do numeru 10) – godz. 8.40 (szatnia WF nr 2)

Sala 127 – klasa 4e – wejście dla młodzieży (przez szatnie):

Godz. 8.40

Sala 126 – klasa 4tl– wejście dla młodzieży (przez szatnie):

Godz. 8.40

Sala 213 – klasa 4i2 oraz E08– wejście dla młodzieży (przez szatnie):

Godz. 8.40

Sala 214 – klasa 4r oraz I01, E13-E14) – wejście dla młodzieży (przez szatnie):

Godz.8.45

Język angielski rozszerzony (poniedziałek, 8.03.2021r.)

Świetlica (sala 115) – klasy: 4e, 4i2, 4tl – wejście do szkoły przy sali gimnastycznej (korzystamy z szatni przy sali gimnastycznej):

Klasy 4e i 4tl – godz. 8.30 (szatnia WF nr 1)

Klasa 4i2 (do numeru 10) – godz. 8.40 (szatnia WF nr 2)

Sala 126 – klasa 4i1 (I12-I14) i 4r – wejście dla młodzieży (przez szatnie):

Godz. 8.40

Sala 127 – klasa 4i1– wejście dla młodzieży (przez szatnie):

Godz. 8.40

UWAGA!Na pozostałe egzaminy zdający powinni stawić się w szkole, co najmniej 30 min przed egzaminem wchodząc do budynku szkoły wejściem dla młodzieży (przez szatnie). 

 

Skip to content