Informacja dla zdających egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe – sesja styczeń/luty 2021

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba (zdający, nauczyciel, egzaminator, asystent, obserwator, inna osoba biorąca czynny udział w przeprowadzaniu egzaminu lub inny pracownik szkoły) bez objawów chorobowych zbieżnych z objawami COVID-19.
 2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
 4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek, torebek. W razie konieczności prosimy o pozostawienie rzeczy osobistych w przezroczystych workach w szatni lub portierni.
 5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych materiałów i przyborów wymienionych w komunikacie dyrektora CKE. Nie można pożyczać przyborów od innych zdających. Komunikat na temat przyborów, z których można korzystać na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, znajduje się pod poniższymi linkami:
  w części pisemnej egzaminu
  w części praktycznej egzaminu
 6. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin można przynieść własną butelkę z wodą.
 7. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.
  Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami.
 8. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły ( sala 126, 127) na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia – jeżeli zapewniona jest odpowiednia przestrzeń.
 9. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 10. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką) . Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej1,5-metrowego odstępu).
 11. Zdający, którzy z powodu całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej, trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa, nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką ani przyłbicą, mogą przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2m.
 12. Do sali egzaminacyjnej zdający wchodzą pojedynczo, za okazaniem dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
 1. Zdający muszą pamiętać o niedotykaniu dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką.
 2. Po zakończonym egzaminie należy zachować dystans od innych zdających.
 3. Należy unikać tworzenia się grup przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu. Wrażeniami po egzaminie należy dzielić się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikać spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.
 4. Prosimy na bieżąco sprawdzać komunikaty na stronie szkoły – informacje dotyczące egzaminów będą aktualizowane w miarę potrzeb.
 5. Proszę pamiętać, że zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.

Prosimy zdających o przybycie punktualnie o godzinach podanych poniżej i koniecznie wskazanymi wejściami do szkoły.

Część pisemna – 12.01.2021r. (wtorek)

Egzaminy o godz. 10:00

Sala 115 (świetlica, EE.08) – wejście dla młodzieży (przez szatnie):

godz. 9.30

 

Egzaminy o godz. 12:00

Sala 115 (świetlica – dostosowania, AU.30, AU.36, AU32) – wejście dla młodzieży (przez szatnie):

godz. 11.30

Sala 109 (sala gimnastyczna, A.36, AU.30, AU.36, AU.32) – wejście do szkoły przy sali gimnastycznej (korzystamy z szatni przy sali gimnastycznej):

godz. 11.20 – A.36, AU.30 (szatnia WF nr 3)

godz. 11.25 – AU.36 (szatnia WF nr 2)

godz. 11.35 – AU.32 nr z dziennika 1- 10 (szatnia WF nr 1)

godz. 11.40 – AU.32 nr z dziennika 11- 22 (szatnia WF nr 1)

 

Egzaminy o godz. 14:00

Sala 115 (świetlica – dostosowania, AU.29, EE.09) – wejście dla młodzieży (przez szatnie):

godz. 13.30 – AU.29, EE.09

Sala 109 (sala gimnastyczna, AU.29, EE.09) – wejście do szkoły przy sali gimnastycznej (korzystamy z szatni przy sali gimnastycznej):

godz. 13.25 – AU.29 (szatnia WF nr 3)

godz. 13.30 – EE.09  kl. 4i1 (szatnia WF nr 2)

godz. 13.40 – EE.09  kl. 4i2 (szatnia WF nr 1)

 

Część praktyczna

11.01.2021r. ( poniedziałek), egzamin o godz. 9:00

Sala 115 (świetlica, AU.22) – wejście dla młodzieży (przez szatnie):

godz. 8.40

11.01.2021r. ( poniedziałek), egzamin o godz. 13:00

Sala 115 (świetlica, AU.32) – wejście dla młodzieży (przez szatnie):

godz. 12.30- nr 1-11 (z dziennika)

godz. 12.40 – nr 12-22 (z dziennika)

 

18.01.2021r. ( poniedziałek), egzamin o godz. 8:00

Sala 301 (AU.29)wejście do szkoły przy sali gimnastycznej (korzystamy z szatni przy sali gimnastycznej):

godz. 7.30 (szatnia WF nr 1) – klatka schodowa A (przy gabinecie wicedyrektorów)

Sala 310 (AU.29)wejście dla młodzieży (przez szatnie):

godz. 7.30 – klatka schodowa B (przy bibliotece)


18.01.2021r. ( poniedziałek), egzamin o godz. 9:00

Sala 304 (AU.36)wejście dla młodzieży (przez szatnie):

godz. 8.30 – klatka schodowa B (przy bibliotece)

Sala 312 (AU.36)wejście do szkoły przy sali gimnastycznej (korzystamy z szatni przy sali gimnastycznej):

godz. 8.30 (szatnia WF nr 2) – klatka schodowa A (przy gabinecie wicedyrektorów)

———————————————————————————

Sala 306 (A.36)wejście dla młodzieży (przez szatnie):

godz. 8.30 – klatka schodowa B (przy bibliotece)

 

19.01.2021r. (wtorek), egzamin o godz. 8:00

Sala 301 (EE.09)wejście do szkoły przy sali gimnastycznej (korzystamy z szatni przy sali gimnastycznej):

godz. 7.30 (szatnia WF nr 1) – klatka schodowa A (przy gabinecie wicedyrektorów)

Sala 312 (EE.09)wejście do szkoły przy sali gimnastycznej (korzystamy z szatni przy sali gimnastycznej):

godz. 7.40 (szatnia WF nr 2) – klatka schodowa A (przy gabinecie wicedyrektorów)

Sala 304 (EE.09)wejście dla młodzieży (przez szatnie):

godz. 7.30 – klatka schodowa B (przy bibliotece)

Sala 306 (EE.09)wejście dla młodzieży (przez szatnie):

godz. 7.35- klatka schodowa B (przy bibliotece)

Sala 310 (EE.09)wejście dla młodzieży (przez szatnie):

godz. 7.40 – klatka schodowa B (przy bibliotece)

 

Egzaminy 23.01.2021r. (sobota), EE.08, sala 206 – wejście główne do szkoły, przy sekretariacie – co najmniej 30 min przed egzaminem (sprawdź godz. egzaminu 8:00/12:30/17:00)

 

UWAGA!Na pozostałe egzaminy zdający powinni stawić się w szkole, co najmniej 30 min przed egzaminem wchodząc do budynku szkoły wejściem dla młodzieży (przez szatnie). 

Terminy egzaminów w ZSE

Uczniowie przystępujący do egzaminów w nowej formule (Formuła 2017) mogą sprawdzić datę oraz godzinę egzaminu logując się do systemu SIOEPKZ.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z wychowawcami klas lub z sekretariatem szkoły e-mail: szkola@zse.miedzyrzec.pl

Zaleca się śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego (www.gis.gov.pl) oraz Ministra Zdrowia (www.gov.pl/web/koronawirus), a także obowiązujących przepisów prawa.

Skip to content