Miesięczne archiwum: Maj 2022

Egzaminy zawodowe sesja czerwiec/lipiec 2022

Egzaminy w sesji czerwiec/lipiec 2022r. w Zespole Szkół Ekonomicznych w Międzyrzecu Podlaskim rozpoczynają się 01 czerwca 2022r (formuła 2019 – egzaminy obowiązkowe).

Zdający zgłaszają się na egzamin w wyznaczonym dniu, co najmniej   30 minut przed rozpoczęciem egzaminu i przynoszą ze sobą:

 • dowód tożsamości,
 • długopis lub pióro z czarnym atramentem,
 • ewentualnie inne przybory wymienione w komunikacie dyrektora CKE .

Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych oraz  materiałów/przyborów wymienionych w  komunikacie dyrektora CKE.  Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

Przypominamy o zakazie wnoszenia i korzystania z:

 • urządzeń telekomunikacyjnych,
 • materiałów/przyborów, które nie zostały wymienione w informacji dyrektora CKE,
 • maskotek oraz innych zbędnych rzeczy.

Podczas egzaminu zdający powinni:

 • pracować samodzielnie przestrzegając przepisów bhp,
 • korzystać wyłącznie z materiałów, sprzętu znajdujących się na stanowisku egzaminacyjnym,
 • nie porozumiewać się między sobą,
 • przez podniesienie ręki zgłaszać między innymi (nieprawidłowości w funkcjonowaniu indywidualnego stanowiska egzaminacyjnego, wcześniejsze zakończenie egzaminu, gotowość do oceny rezultatu ‎pośredniego, jeżeli taki rezultat występuje w zadaniu egzaminacyjnym, gotowość do podłączenia zasilania, wykonania określonych w zadaniu działań, itp.)

Egzaminy poprawkowe dla absolwentów szkoły (formuła 2017) rozpoczynają się 20.06.2022r.

Jednocześnie przypominamy, że terminy egzaminów można sprawdzić w Systemie Informatycznym Obsługi Egzaminów Potwierdzających Kwalifikacje w Zawodzie , na tablicy ogłoszeń – parter (naprzeciwko sali 115 – świetlica) oraz u wychowawców klas. Listy zdających będą również wywieszone na drzwiach wejściowych do sal egzaminacyjnych.

Przybory i pomoce na egzaminach zawodowych w sesji czerwiec/lipiec 2022

Przystąpienie do egzaminu zawodowego (egzamin obowiązkowy dla uczniów z klas trzecich – formuła 2019) jest warunkiem:

 • promocji do klasy programowo wyższej,
 • ukończenia szkoły.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z wychowawcą klasy lub sekretariatem szkoły.

Technik ekonomista

Kierunek ten jest przeznaczony dla uczniów, którzy swoją przyszłość wiążą z planowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej. Absolwent tej specjalności przygotowywany jest do obliczania podatków, zajmowania się sprawami kadrowo – płacowymi oraz prowadzenia rachunkowości.
Efektem kształcenia jest zdobycie kwalifikacji do wykonywania analiz i sporządzania sprawozdań z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Kształcenie praktyczne odbywa się w szkolnych pracowniach informatycznych – pracowni ekonomicznej wyposażonej w pakiet programów specjalistycznych oraz pracowni techniki biurowej, wyposażonej w zestaw programów i urządzeń techniki biurowej. Praktyki zawodowe w wymiarze 6 tygodni odbywają się w przedsiębiorstwach oraz urzędach administracji publicznej.

Zawód technika ekonomisty stwarza duże szanse zatrudnienia na różnorodnych stanowiskach pracy. Nabyte umiejętności zawodowe umożliwiają absolwentowi utworzenie i prowadzenie własnej działalności oraz zatrudnienie na wielu stanowiskach w różnych jednostkach organizacyjnych.
Ekonomiści są osobami cenionymi na rynku pracy, ponieważ posiadają umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów występujących we współczesnych przedsiębiorstwach. Oczekiwania pracodawców nakierowane są na praktyczne umiejętności podczas wykonywania czynności zawodowych zgodnych z opisem stanowisk pracy zawartych w Standardach kwalifikacji zawodowych, związanych między innymi z polityką zatrudnienia, naliczaniem wynagrodzeń, rozliczaniem ubezpieczeń i podatków, księgowością, obrotem pieniężnym, zaopatrzeniem, sprzedażą, gospodarką magazynową, rozliczaniem produkcji, wykonywaniem prac biurowych. Istnieje konieczność posługiwania się nowoczesną technologią oraz korzystania z użytkowych programów finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych, zarządzania magazynem. Analiza ofert pracy wykazała, że wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie księgowości, finansów, obsługi sprzedaży i marketingu.

Technik handlowiec

Usługi, handel to dziedzina, która rozwija się w naszym kraju. Współczesny rynek pracy potrzebuje dobrze wykształconych handlowców. Przedsiębiorstwa handlowe zgłaszają zapotrzebowanie na pracowników, których umiejętności przyczynią się do rozwoju firmy.
Analiza internetowych ofert pracy, prowadzona w oparciu o portal pracuj.pl wykazała, że obszarem, w którym stosunkowo najłatwiej znaleźć pracę, jest obszar szeroko rozumianej sprzedaży. Najwięcej ofert pracy w branży „sprzedaż” skierowanych było do: sprzedawców, handlowców, przedstawicieli handlowych, doradców czy też konsultantów .
Do obowiązków technika handlowca należy dokumentowanie zakupów i sprzedaży, prowadzenie rozliczeń handlowych, załatwianie reklamacji, a także analizowanie stanu zapasów towarowych. Technik handlowiec samodzielnie lub współpracując z innymi komórkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa, może prowadzić również inne działania, np. w zakresie analizy rynku, marketingu, kalkulacji cen, analizy kosztów handlowych.

Technik rachunkowości

Technik rachunkowości jest przygotowany do prowadzenia rachunkowości w jednostce organizacyjnej; potrafi stosować narzędzia rachunkowości finansowej, kontrolować i kwalifikować dowody do księgowania, zastosować oprogramowanie księgowe do ewidencji operacji gospodarczych i sporządzenia jednostkowego sprawozdania finansowego oraz przeprowadzić analizę finansową i ocenić kondycję finansową jednostki organizacyjnej. Ponadto potrafi sporządzić dokumentację pracowniczą i rozliczyć wynagrodzenia z tytułu umów o pracę i umów cywilnoprawnych.

W zakresie rozliczeń z instytucjami publicznoprawnymi potrafi sporządzać ewidencje i deklaracje podatkowe oraz dokumenty dotyczące rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Wiedza z zakresu rachunkowości połączona z umiejętnościami praktycznymi daje podstawy do zajmowania wysokich stanowisk w przedsiębiorstwach, organizacjach gospodarczych, instytucjach finansowych, jednostkach finansów publicznych, kancelariach doradczych i audytorskich oraz biurach rachunkowych.

Robert Tymoszuk uczeń klasy 2i1 został laureatem XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”

Celem konkursu było poznawanie historii Żołnierzy Wyklętych – ostatnich obrońców wolnej Polski. Wzięło w nim udział ponad 1400 prac uczniów z całej Polski.

Jury doceniło prace, których opis, narracja lub obraz były nienaganne merytorycznie i zgodne z prawdą historyczną, a wydarzenia zostały przedstawione w sposób nieszablonowy, ciekawy i niepowtarzalny.

Robert wykonał prezentację poświęconą Związkowi Ewolucjonistów Wolności, który  tworzyli uczniowie międzyrzeckich szkół – również naszej – w latach pięćdziesiątych.

Praca powstała pod opieką p. Marii Witkowskiej i p. Joanny Pióro.

Gratulujemy

Technik programista


Animacja- klasa 1p

Technik logistyk – wyniki egzaminu zawodowego sesja styczeń/luty 2022

Kwalifikacja AU.32 – Organizacja transportu

 

W roku szkolnym 2022/2023 proponujemy następujące kierunki kształcenia:

 • technik ekonomista
 • technik informatyk
 • technik logistyk
 • technik spedytor
 • technik reklamy
 • technik handlowiec
 • technik teleinformatyk
 • technik rachunkowości
 • technik programista

Dodatkowe informacje dotyczące kierunków kształcenia oraz rekrutacji można uzyskać w sekretariacie szkoły:
ul. 3 Maja 40/42,
21-560 Międzyrzec Podlaski
tel. 83 371 78 80, 83 371 78 81
e-mail: szkola@zse.miedzyrzec.pl

oraz na stronie internetowej szkoły: http://zse.miedzyrzec.pl

Bezpośredni link do informacji dotyczących rekrutacji: REKRUTACJA
Bezpośredni link do opisu kierunków kształcenia: KIERUNKI KSZTAŁCENIA

Spacer w Minecrafcie po Zespole Szkół Ekonomicznych im. Marii Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim z omówieniem poszczególnych kierunków kształcenia.

Technik informatyk – wyniki egzaminu zawodowego sesja styczeń/luty 2022

Kwalifikacja EE.09 – Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

 


W roku szkolnym 2022/2023 proponujemy następujące kierunki kształcenia:

 • technik ekonomista
 • technik informatyk
 • technik logistyk
 • technik spedytor
 • technik reklamy
 • technik handlowiec
 • technik teleinformatyk
 • technik rachunkowości
 • technik programista

Dodatkowe informacje dotyczące kierunków kształcenia oraz rekrutacji można uzyskać w sekretariacie szkoły:
ul. 3 Maja 40/42,
21-560 Międzyrzec Podlaski
tel. 83 371 78 80, 83 371 78 81
e-mail: szkola@zse.miedzyrzec.pl

oraz na stronie internetowej szkoły: http://zse.miedzyrzec.pl

Bezpośredni link do informacji dotyczących rekrutacji: REKRUTACJA
Bezpośredni link do opisu kierunków kształcenia: KIERUNKI KSZTAŁCENIA

Spacer w Minecrafcie po Zespole Szkół Ekonomicznych im. Marii Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim z omówieniem poszczególnych kierunków kształcenia.

MAJ MIESIĄCEM BIBLIOTEK

„Kto czyta książki, żyje podwójnie” (P.Coelho)

Maj to miesiąc  poświęcony bibliotekom i  książkom . Z tej okazji  biblioteka  ZSE zorganizowała akcję promującą  czytelnictwo.  W ramach zajęć bibliotecznych uczniowie z klas drugich i trzecich o specjalności reklama  ozdobili  lniane torby napisami i ilustracjami zachęcającymi do czytania książek.  Młodzież wykazała się niezwykłą kreatywnością , zdolnościami plastycznymi i poczuciem humoru. Być może taka forma promocji czytelnictwa okaże się bardziej skuteczna. Warto ciągle przypominać o wielkim wpływie czytania na rozwój człowieka. To ono kształtuje wyobraźnię, wzbogaca słownictwo, poprawia koncentrację i rozwija empatię. Zorganizowana w bibliotece  akcja miała również na celu propagowanie zachowań proekologicznych. Korzystając z toreb na zakupy wykonanych z tkanin, chronimy środowisko przed zbędnymi odpadami. Dziękujemy uczniom za udział w promocji czytelnictwa. Zapraszamy do biblioteki szkolnej i zachęcamy do wypożyczania książek. Organizatorami wydarzenia byli: p. Izabela Jakimiak, p. Magdalena Wedziuk i p. Jacek Domański.Rekrutacja

>>>  Punkt Naboru – Logowanie dla Kandydatów   <<<

KIERUNKI KSZTAŁCENIA

 

 Zasady rekrutacji do Zespołu Szkół Ekonomicznych

im. Marii Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim

na rok szkolny 2022/2023

z1

Informacje dla absolwentów szkół podstawowych:

 • O przyjęcie do klasy pierwszej Technikum lub klasy pierwszej Branżowej Szkoły i Stopnia mogą ubiegać się absolwenci szkoły podstawowej.
 • Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 16 maja 2022 r. do 24 czerwca 2022 r.,
 • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy złożyć w terminie od 24 czerwca 2022 r. do 14 lipca 2022 r. do godz. 15.00
 • Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 22 lipca 2022r.
 • W terminie od 22 lipca 2022 r. do 28 lipca 2022 r. do godz. 15.00, w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w określonym zawodzie.  (Zaświadczenie można uzyskać bezpłatnie w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy ul. Okopowa 3 w Białej Podlaskiej tel. 83 342 06 84 po wcześniejszym pobraniu skierowania w sekretariacie szkoły.)
 • Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ogłoszone będą 29 lipca 2022 r.
 • Ogłoszony harmonogram uwzględnia również terminy przewidziane na czynności sprawdzające (o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe) oraz czynności przewidziane w postępowaniu odwoławczym (o których mowa w art. 158 ust. 6-9 ustawy – Prawo oświatowe).
 • W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023 przeprowadza się postępowanie uzupełniające w terminach określonych w tabeli.
 • Kandydaci do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023, będą przyjmowani do szkoły w trakcie roku szkolnego (na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).
 • Sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z 2019 r. poz. 1737).
 • Wykaz obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:

Technikum

 1. technik ekonomista: język polski, matematyka, geografia, język obcy,
 2. technik informatyk: język polski, matematyka, informatyka, język obcy,
 3. technik logistyk: język polski, matematyka, język angielski, język obcy,
 4. technik spedytor: język polski, matematyka, geografia, język obcy,
 5. technik reklamy: język polski, matematyka, język angielski, plastyka
 6. technik handlowiec: język polski, matematyka, język angielski, geografia
 7. technik teleinformatyk: język polski, matematyka, fizyka, informatyka,
 8. technik rachunkowości: język polski, matematyka, geografia, język obcy,
 9. technik programista: język polski, matematyka, informatyka, język obcy,

Szkoła Branżowa I Stopnia

 1. magazynier-logistyk: język polski, matematyka, język angielski, geografia
 2. sprzedawca: język polski, matematyka, język angielski, geografia

Dodatkowe informacje można uzyskać  w sekretariacie szkoły:

ul. 3 Maja 40/42, 21-560 Międzyrzec Podlaski tel. 83 371 78 80

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Z ZASTOSOWANIEM MONITORINGU WIZYJNEGO

Rajd rowerowy

W dniu 16.05.2022 r. uczniowie klas 1a+ 1s, 2p, oraz 2i1 wzięli udział w rajdzie rowerowym zorganizowanym w ramach projektu edukacyjnego „Lekcja z klimatem”. Zajęcia z edukacji przyrodniczo- leśnej  poprowadził pracownik Nadleśnictwa Międzyrzec Podlaski Pan Daniel Pasek. Opiekunowie stworzyli uczestnikom rajdu warunki do czynnego wypoczynku i rekreacji poprzez popularyzację turystyki rowerowej jako formy rekreacji i aktywnego wypoczynku.

Zakończenie roku w klasach czwartych

29 kwietnia 2022 r. odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego w klasach maturalnych.

W części oficjalnej wszyscy otrzymali świadectwa ukończenia szkoły z rąk  Pana Dyrektora Roberta Matejka, Pani Wicedyrektor Joanny Pióro oraz Pana Wicedyrektora Andrzeja Stachnio.

Następnie Pan Wicedyrektor wręczył nagrody uczniom, którzy na przestrzeni czterech lat nauki w naszej szkole osiągnęli wysokie wyniki w nauce, byli zaangażowani w pracę na rzecz szkoły lub działali w  Samorządzie Uczniowskim. Są to:

Łukasz Samocki – nagroda za wzorowe zachowanie i bardzo dobre wyniki w nauce

Marta Matejek – nagroda za wzorowe zachowanie i bardzo dobre wyniki w nauce

Marceli Matejek – nagroda za wzorowe zachowanie i bardzo dobre wyniki w nauce

Kacper Podsiadły – nagroda za wzorowe zachowanie i bardzo dobre wyniki w nauce

Dominik Marciniuk – nagroda za bardzo dobre zachowanie i dobre wyniki w nauce

Weronika Konatek – nagroda za wzorowe zachowanie i dobre wyniki w nauce

Amelia Pawłowska – nagroda za wzorowe zachowanie i dobre wyniki w nauce

Alicja Siłuch – za wzorowe zachowanie i bardzo dobre wyniki w nauce, a także za zaangażowanie w działalność społeczną oraz pracę w Samorządzie Uczniowskim.

Wręczono też nagrody za szkolny konkurs ortograficzny „As ortografii”. Jego laureatami zostali tegoroczni maturzyści:

Zuzanna Turowska – miejsce I

Sylwia Drynio – miejsce II

Sandra Jesień – miejsce III

Nagrodzono także uczniów, którzy wzięli udział w konkursie wiedzy o życiu i twórczości Kraszewskiego. Wśród wielu uczestników, to właśnie spośród klas maturalnych, wyłoniono zwycięzców. Są nimi:

Martyna Daniluk – miejsce I

Zuzanna Turowska – miejsca II

Julia Mazurek i Sandra Jesień – miejsce III

W części artystycznej przygotowanej przez Samorząd Uczniowski, klasy trzecie wręczyły absolwentom drobne upominki i pożegnały je słowami:

„Drodzy maturzyści, serdecznie Wam gratulujemy. Dziękujemy za Wasze zaangażowanie i wsparcie. Życzymy dalszych sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym. Przed Wami dorosłe życie, nowe wyzwania i obowiązki. Wszyscy dobrze wiemy, że nie ma przepisu na szczęście. Są jednak podpowiedzi – złote rady – dzięki którym możemy stać się lepszymi ludźmi, lepszymi przyjaciółmi, lepszymi pracownikami. Czy nie o to właśnie w życiu chodzi?”

„Podążaj za trzema rzeczami: szacunkiem dla innych ludzi, szacunkiem dla siebie oraz odpowiedzialnością za wszystkie swoje czyny”.

„Nie pozwól, aby mała kłótnia, zraniła wielką przyjaźń”. 

„Kochająca atmosfera w domu jest fundamentem ludzkiego życia”.

„Kiedy uświadomisz sobie, że popełniłeś błąd, podejmij natychmiastowe kroki, aby go poprawić”.

„Kiedy przegrywasz, nie przerywaj lekcji”.

Uroczystość uświetniły występy zespołu muzycznego a dobrany repertuar oddawał podniosłą atmosferę chwili. Tym bardziej, że była to pierwsza tak duża uroczystość po ponad dwóch latach.

Uroczystość przygotował Samorząd Uczniowski wraz z opiekunkami: p. Katarzyną Maksimiuk i p. Agnieszką Krzymowską

Skip to content