Przybory i pomoce na egzaminach zawodowych w sesji czerwiec/lipiec 2022

Podstawa programowa 2019 (klasy trzecie)

Uczniowie zdają egzamin pisemny z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania
egzaminu zawodowego
.

Komunikat o przyborach pomocniczych – część pisemna w sesji czerwiec-lipiec 2022

Komunikat o przyborach pomocniczych – część praktyczna w sesji czerwiec-lipiec 2022

 

Podstawa programowa 2017 (egzaminy poprawkowe)

Uczniowie zdają egzamin pisemny z z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi.

Komunikat o przyborach pomocniczych – część pisemna w sesji czerwiec-lipiec 2022

Komunikat o przyborach pomocniczych – część praktyczna w sesji czerwiec-lipiec 2022

 

Jednocześnie przypominamy, że terminy egzaminów można sprawdzić w Systemie Informatycznym Obsługi Egzaminów Potwierdzających Kwalifikacje w Zawodzie , na tablicy ogłoszeń – parter (naprzeciwko sali 115 – świetlica) oraz u wychowawców klas.

Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz.U.2020.1327) i rozporządzeniem z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1707) uczeń, który realizuje podstawę programową kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego z 2019 roku ma obowiązek przystąpić do egzaminu zawodowego.

Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli spełnia wszystkie warunki do uzyskania promocji oraz przystąpił ponadto do egzaminu zawodowego – jeżeli egzamin ten był przeprowadzany w danej klasie.

Uczeń, który nie spełnia powyższych warunków nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej – powtarza klasę.

Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, w której Rada Pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej. Uczeń taki musi spełnić wszystkie warunki do uzyskania promocji oraz z  przyczyn losowych lub zdrowotnych nie mógł przystąpić do egzaminu zawodowego w terminie głównym i dodatkowym – uczeń przystępuje wówczas do egzaminu zawodowego w możliwie najbliższym terminie głównym.

Uczeń (realizujący podstawę programową kształcenia w zawodach z 2019 r.) może ukończyć technikum, jeśli przystąpi do egzaminów zawodowych ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie. Jeśli nie przystąpi do któregokolwiek z egzaminów – nie kończy szkoły. Uczeń powtarza wówczas ostatnią klasę szkoły.

W roku szkolnym 2021/2022 ww. obowiązek dotyczy klas: 3ep, 3i, 3p, 3r, 3rp, 3e, 3lp, 3tl, 3i1p, 3pp, 3ip, 3i1.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt  z wychowawcą klasy lub sekretariatem szkoły.

 

Skip to content