Miesięczne archiwum: Styczeń 2021

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,

zgodnie z najnowszym rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki w okresie od 1 do 14 lutego 2021r. nauka w naszej szkole nadal będzie odbywała się zdalnie.

Prosimy o śledzenie bieżących informacji i komunikatów zamieszczanych na naszej stronie internetowej.

Dyrekcja

Dodatkowe wsparcie dla uczniów ZSE

Dodatkowe konsultacje online z zakresu pedagogiki oraz aktywności fizycznej zlecanej dla osób prowadzących siedzący tryb życia.

Harmonogram konsultacji

 

Egzaminy zawodowe sesja czerwiec/lipiec 2021

Uczeń/absolwent, który zamierza przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, składa deklarację przystąpienia do tego egzaminu dyrektorowi szkoły, do której uczęszcza/uczęszczał. Termin składania deklaracji na sesję czerwiec/lipiec 2021r. upływa 07 lutego 2021r.

Jeśli osoba składająca deklarację przystąpienia do egzaminu zawodowego posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, które mogą być podstawą przystąpienia do egzaminu w warunkach dostosowanych do indywidualnych potrzeb zdającego, to osoba ta dołącza tę opinię, orzeczenie lub zaświadczenie do składanej deklaracji.

Dodatkowe informacje można uzyskać u wychowawców klas oraz w sekretariacie szkoły.

Wzór deklaracji

EGZAMIN MATURALNY 2021

OKE w Krakowie informuje, że w roku 2021 egzamin maturalny przeprowadzany jest z przedmiotów obowiązkowych oraz dodatkowych i składa się wyłącznie z części pisemnej (§ 11kzc 1).

W 2021 r. do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, […] lub języka obcego nowożytnego może przystąpić absolwent, który w toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną jest obowiązany przedstawić wynik części ustnej egzaminu lub w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej.

Absolwent/uczeń, przekazuje informację potwierdzającą zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów (zał. 30.) do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej do 15 stycznia 2021 r. lub do dyrektora szkoły macierzystej do 8 lutego 2021 r.

W informacji absolwent/uczeń uzasadnia konieczność przystąpienia do części ustnej egzaminu oraz dołącza do niej dokumenty poświadczające konieczność przedstawienia wyniku z części ustnej egzaminu maturalnego w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną.

W przypadku, gdy nie złożą Państwo korekty deklaracji maturalnej w ww. terminie, zgłoszenie do egzaminu w części ustnej zostanie anulowane – nie przystępują Państwo do egzaminu ustnego.

Jeśli zdający zadeklaruje przystąpienie do części ustnej egzaminu maturalnego i:

 • nie przystąpi do tego egzaminu lub otrzyma poniżej 30% punktów z egzaminu obowiązkowego lub egzamin zostanie mu unieważniony – na świadectwie będzie miał adnotację: „W 2021 r. egzaminu nie przeprowadzano.”
 • otrzyma min. 30% punktów z egzaminu obowiązkowego – na świadectwie będzie miał wynik procentowy
 • nie przystąpi do tego egzaminu dodatkowego lub egzamin zostanie mu unieważniony – na świadectwie otrzyma wynik – 0%
 • przystąpi do egzaminu dodatkowego – na świadectwie będzie miał wynik procentowy.

Informujemy, że w roku 2021 absolwent/uczeń nie ma obowiązku przystąpienia do części pisemnej egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego (§ 11kzc 3).

Jeśli zdający zadeklaruje przystąpienie do części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym i:

 • nie przystąpi do tego egzaminu (w kolejnych latach będzie naliczana opłata za egzamin z tego przedmiotu) lub unieważni mu się ten egzamin – na świadectwie otrzyma wynik – 0%
 • przystąpi do tego egzaminu maturalnego – na świadectwie będzie miał wpisany wynik procentowy, jaki uzyskał na egzaminie (np.: 0%, 12%, 36%, 80%).

Jeżeli absolwent/uczeń nie zamierza przestąpić do egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, musi dokonać korekty w deklaracji:

 • złożonej do OKE w Krakowie – do 15 stycznia 2021 r. (przesłać zaktualizowaną deklarację – wariant B albo wariant C)
 • złożonej do szkoły macierzystej – do 8 lutego 2021 r. (przekazać zaktualizowaną deklarację – wariant A)

Informujemy, że w roku 2021:

Absolwenci, którzy w latach ubiegłych (2016-2020) nie otrzymali świadectwa dojrzałości, ponieważ:
1) nie zdali jednego lub więcej egzaminów obowiązkowych w części ustnej oraz/lub
2) nie przystąpili do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym,
ale zdali egzaminy z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej (tj. języka polskiego, matematyki i języka obcego na poziomie podstawowym), mogą w 2021 r. uzyskać świadectwo dojrzałości bez przystępowania do „brakujących” egzaminów.

Akcja MEN „Razem na Święta”

Ponad 12 tys. szkół, przedszkoli i placówek oświatowych z całego kraju wzięło udział w akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej „Razem na Święta”. My również nie pozostaliśmy obojętni  świątecznej pomocy innym ludziom. To rekordowa liczba zgłoszeń. Uczniowie i nauczyciele wspólnie organizowali zbiórki darów dla potrzebujących, śpiewali kolędy, przygotowywali kartki z życzeniami oraz świąteczne upominki dla osób starszych i samotnych z najbliższej okolicy. Swoimi działaniami udowodnili, że pomagać można niezależnie od okoliczności. Dziękujemy za tak liczny udział w akcji i dobro okazane drugiej osobie!

– Jestem ogromnie wdzięczny za to, że aż 12 tys. szkół, placówek oświatowych z całej Polski i nie tylko, z całego świata, wzięło udział w tej bardzo dobrej i wychowawczej akcji – powiedział minister Przemysław Czarnek, podsumowując trzecią edycję akcji „Razem na Święta”. – Dziękuję wszystkim lokalnym organizatorom, nauczycielom, opiekunom, rodzicom, a nade wszystko uczniom, którzy zorganizowali szereg znakomitych inicjatyw charytatywnych – dodał minister.

Serdecznie dziękujemy !!!

Konsultacje

Chęć udziału w konsultacjach uczniowie zgłaszają nauczycielom przez dziennik elektroniczny najpóźniej w dniu poprzedzającym termin konsultacji do godz. 14:00 (w przypadku konsultacji wyznaczonych na poniedziałek chęć udziału w konsultacjach zgłaszamy do piątku do godziny 14.00).
 • Konsultacje odbywają się wg reżimu sanitarnego wprowadzonego w szkole.
 • Każdy uczeń korzysta z własnych materiałów, przyborów i podręczników.
 • Na konsultacje może przyjść wyłącznie uczeń bez objawów chorobowych zbieżnych z objawami COVID-19.
 • Uczeń  nie może przyjść na konsultacje, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 • Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio wcześniej.
 • W drodze do i ze szkoły zachowuj ostrożność oraz dystans społeczny.
 • Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce.
 • Z szatni korzystaj według ustalonych zasad.
 • Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
 • Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 • Zachowuj dystans społeczny.

Harmonogram konsultacji:
klasy maturalne
kształcenie zawodowe praktyczne

Zebranie z rodzicami

Drodzy Rodzice,

w piątek 22 stycznia 2021r.o godzinie 17.00 odbędą się zdalne spotkania z wychowawcami klas (nie będzie spotkań w szkole).

Wychowawcy klas będą łączyć się z Państwem poprzez MS Teams.

Organizacja nauki po feriach

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,

w okresie od 18 do 31 stycznia 2021 r. nauka w naszej szkole będzie się odbywała zdalnie na takich zasadach jak przed feriami.

Prosimy o śledzenie bieżących informacji i komunikatów zamieszczanych na naszej stronie internetowej.

Dyrekcja

Egzaminy zawodowe sesja styczeń/luty 2021

Przypominamy, że egzaminy zawodowe, zostaną przeprowadzone zgodnie z harmonogramem ogłoszonym w sierpniu 2020 r.

Terminy egzaminów w naszej szkole

Egzaminy zostaną przeprowadzone w zaostrzonym reżimie sanitarnym – Informacja dla zdających (przypomnienie)

Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych materiałów i przyborów wymienionych w komunikacie dyrektora CKE. Nie można pożyczać przyborów od innych zdających. Komunikat na temat przyborów, z których można korzystać na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, znajduje się pod poniższymi linkami:
w części pisemnej egzaminu
w części praktycznej egzaminu

Oferta Ministerstwa Edukacji i Nauki na ferie

Szanowni Państwo,

w imieniu Ministra Edukacji i Nauki proszę o przyjęcie najserdeczniejszych życzeń na Nowy Rok: zdrowia, radości i wszelkiej pomyślności w 2021 r.

Początek nowego roku to równocześnie rozpoczęcie ferii zimowych. W tym roku szkolnym odbędą się one dla uczniów z całego kraju w jednym terminie i potrwają od 4 do 17 stycznia 2021 r. Chcemy, aby czas odpoczynku był jednak inspirujący, dlatego przygotowaliśmy ciekawą ofertę dla uczniów i ich rodzin.

Ferie z TVP

Rozrywka, ciekawe filmy i seriale, a także wciągające programy sportowe i lifestylowe – to główne propozycje przygotowane przez Telewizję Polską. W ramach emitowanego codziennie cyklu dynamicznych, 20-minutowych programów edukacyjnych każdy znajdzie coś dla siebie – miłośnicy piłki nożnej, tańca czy też młody koneser sztuki. Propozycje te z powodzeniem zaangażują całe rodziny do wspólnego i niezwykle interesującego spędzania czasu!

Więcej informacji https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/ferie-z-tvp-wyjatkowa-propozycja-dla-rodzin

Akcja „Ferie bez nudy”

Wspólnie z nami pomysły na to, aby nie nudzić się w czasie ferii przygotowała także Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej. „Ferie bez nudy” to zbiór ciekawych propozycji działań udostępnionych w interaktywnej formie na specjalnej platformie internetowej. Wśród nich mnóstwo interesujących eksperymentów, ćwiczenia gimnastyczne, gry, quizy oraz wiele innych aktywności, które rozbudzą kreatywność każdego ucznia! Już wkrótce przedstawimy szczegóły tej propozycji.

Na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki pojawiła się specjalna zakładka dotycząca ferii. Będziemy w niej sukcesywnie zamieszczać propozycje na ferie. Informacje na ten temat znajdą się również na naszych profilach w mediach społecznościowych.

Łączę wyrazy szacunku
Anna Ostrowska
Rzecznik Prasowy MEN

Skip to content