Miesięczne archiwum: Maj 2020

Konsultacje w szkole

Konsultacje w szkole będą prowadzone od 1 czerwca 2020 r. do  7 czerwca 2020 r. zgodnie z  harmonogramem.

Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej.

Chęć skorzystania z konsultacji uczniowie są zobowiązani zgłosić nauczycielowi wybranego przedmiotu najpóźniej dzień przed planowanym spotkaniem do godz. 15.00 – przez dziennik elektroniczny. W grupie może przebywać do 12 uczniów.

Uczniu,

 • Otrzymujesz możliwość konsultacji indywidualnych lub grupowych.
 • Nie umawiaj się na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 • Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.
 • Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz mógł ich pożyczać od innych uczniów.
 • W drodze do i ze szkoły zachowuj ostrożność oraz dystans społeczny.
 • Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji, natychmiast umyj ręce.
 • Z szatni korzystaj według ustalonych zasad.
 • Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
 • Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.
 • Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.
 • Jeżeli korzystasz z biblioteki szkolnej, wcześniej zapoznaj się ze szczegółowymi zasadami wypożyczania książek. Harmonogram pracy biblioteki.

 

Oświadczenie pełnoletniego ucznia o udziale w konsultacjach

Zgoda rodzica na udział ucznia w konsultacjach

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe sesja czerwiec/lipiec 2020

Czas trwania sesji: 22 czerwca – 9 lipca 2020r.

– część pisemna: 23 czerwca 2020r.

– część praktyczna w kwalifikacjach, w których jedynym rezultatem jest dokumentacja 22 czerwca 2020r., w pozostałych kwalifikacjach od 24 czerwca do 9 lipca 2020r.

termin przekazania szkołom świadectw i dyplomów: 31 sierpnia 2020 r.

Terminy egzaminów z kwalifikacji zawodowych prowadzonych w Zespole Szkół Ekonomicznych im. M. Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim – sesja czerwiec/lipiec 2020

 Materiały i przybory pomocnicze, z których mogą korzystać zdający na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2020 r. (Formuła 2012 i 2017):

Wyciąg z komunikatów dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający  w sesji czerwiec-lipiec 2020

W przypadku pytań prosimy o kontakt e-mail: szkola@zse.miedzyrzec.pl

Stypendia akademickie

Drodzy maturzyści, Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia 6 lipca 2020 roku rozpocznie rekrutację do 9 Edycji stypendiów akademickich na rok 2020/2021.

Celem Fundacji jest zwiększanie szans edukacyjnych młodzieży z małych miejscowości, realizowane poprzez pomoc finansową, która niejednokrotnie jest jedyną szansą na podjęcie studiów wyższych w większych miastach.

Stypendia w wysokości 6000zł. przyznawane są  na okres pierwszego roku studiów stacjonarnych na uczelniach akademickich.

Więcej informacji znajdziecie pod linkiem: www.fejj.pl <http://www.fejj.pl>

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych.

Harmonogram został dostosowany do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

Materiały są dostępne na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021.

W załączeniu: terminy postępowania rekrutacyjnego oraz komunikat MEN w tej sprawie.

Załączniki:

Terminy postępowania rekrutacyjnego 2020-2021 – plik pdf

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 – komunikat MEN

Wytyczne dotyczące egzaminu maturalnego oraz egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe

Drodzy abiturienci oraz uczniowie przystępujący w czerwcu do egzaminów  potwierdzających kwalifikacje zawodowe, prosimy o zapoznanie się z wytycznymi, wprowadzonymi ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa podczas egzaminów. Tegorocznych maturzystów prosimy również o zapoznanie się z zaktualizowanym harmonogramem egzaminów maturalnych, dostępnym na stronie OKE Kraków pod linkiem: http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/20200424%20E8%20EG%20EM%20Harmonogram3a.pdf oraz terminami egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe (ZSE).

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminu maturalnego oraz egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe:

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
 4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Nie można pożyczać przyborów od innych zdających. Komunikat na temat przyborów, z których można korzystać na egzaminie maturalnym, znajduje się pod poniższym linkiem: http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/20190806%20E8%20EG%20EM%20Komunikat%20o%20przyborach.pdf
  Komunikat na temat przyborów, z których można korzystać na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, znajduje się pod poniższymi linkami:
  w części pisemnej egzaminu
  w części praktycznej egzaminu
 6. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
 7. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.
  Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami.
 8. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia, jeżeli zapewniona jest odpowiednia przestrzeń.
 9. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 10. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających lub po podejściu zdających do stanowiska egzaminacyjnego w przypadku EPKwZ i EZ. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
 11. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
 • podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,
 • wychodzi do toalety,
 • podchodzi do niego egzaminator, aby ocenić rezultat pośredni (w części praktycznej EPKwZ i EZ),
 • kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 1. Zdający – jeżeli uznają to za właściwe – mogą mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym.
 2. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m. Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż do 29 maja 2020 r.
 3. Zdający muszą pamiętać o niedotykaniu dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką.
 4. Po zakończonym egzaminie należy zachować dystans od innych zdających.
 5. Należy unikać tworzenia się grup przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu. Wrażeniami po egzaminie należy dzielić się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikać spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.
 6. Prosimy na bieżąco sprawdzać komunikaty na stronie szkoły, ponieważ mogą pojawić się nowe informacje, np. na temat różnych godzinach rozpoczęcia egzaminu dla zdających z różnych sal egzaminacyjnych.
 7. Proszę pamiętać, że zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.
 8. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.
 9. W przypadku egzaminu maturalnego z informatyki, w przeddzień egzaminu zdający sprawdza poprawność działania komputera, na którym będzie zdawał egzamin i wybranego przez siebie oprogramowania.
 10. W 2020 r. nie przeprowadza się egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych w części ustnej, z wyjątkiem przypadków określonych w § 11kb ust. 1. [więcej]
 11. Absolwent, o którym mowa w § 11kb ust. 1. , w terminie do dnia 25 maja 2020 r., przekazuje informację potwierdzającą zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu odpowiednio do dyrektora szkoły, którą ukończył, albo dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, do którego złożył deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego. Absolwent, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 do informacji dołącza oświadczenie o konieczności przedstawienia wyniku części ustnej egzaminu maturalnego z przedmiotu, o którym mowa w toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną.

Zachęcamy Państwa do śledzenia strony internetowej MEN https://www.gov.pl/web/edukacja, na której na bieżąco udostępniane są wszystkie najważniejsze informacje.

Szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminów w 2020 r. – regulacje prawne

Załączniki:

1.      Nowelizacja rozporządzenia MEN 30c – Egzaminy

2.      Uzasadnienie nowelizacji rozporządzenia MEN 30c – Egzaminy

3.      Zasady przeprowadzania egzaminów w 2020 r. – regulacje prawne – komunikat MEN

100 ROCZNICA URODZIN ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

„W Was jest nadzieja, ponieważ Wy należycie do przyszłości, a zarazem przyszłość do Was należy.”  / Jan Paweł II, List do młodych 1985 rok/

Setnej rocznicy urodzin papieża Polaka towarzyszy wiele inicjatyw angażujących ludzi przez media społecznościowe lub Internet.

Jedną z nich jest akcja #Dziękuję Ci Janie Pawle II #ThankYouJohnPaul2. Uczniowie naszej szkoły również włączyli się w inicjatywę, która nadal trwa. Polega ona na umieszczaniu w mediach społecznościowych podziękowań skierowanych do Papieża. Młodzież podczas katechez przypomina sobie osobę Papieża, Jego życie i nauczanie. Dzieli się ulubionymi cytatami z Jego przemówień. Z tego zaangażowania powstała krótka prezentacja wykonana przez Jakuba Kiryluka ucznia kl. 3 i2, niech to będzie inspiracja do dalszych działań.

Inną inicjatywą jest „Dar na Stulecie” czyli budowa “duchowego pomnika” dla Jana Pawła II, wyzwolenie dobrej, społecznej energii i budowanie solidarności ponad podziałami. Multimedialną bazę wiedzy o Janie Pawle II – portal “jp2online.pl” – uruchomiło Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie. Można tu znaleźć dokumenty, nagrania audio i video, fotografie, teksty i opracowania dotyczące polskiego papieża.
Specjalny serwis internetowy jp2.tvp.pl przygotowała z okazji papieskiej rocznicy Telewizja Polska natomiast Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie prowadzi sportową akcję #wymagamODsiebie – 100 km na urodziny św. Jana Pawła II, w której zainteresowani mają za zadanie pokonać w maju podczas biegania, jazdy na rowerze lub na rolkach 100 km. To tylko wybrane działania a jest ich o wiele więcej, również w naszej międzyrzeckiej społeczności.

Wielkość i świętość papieża Polaka, Jego autorytet, powinny być fundamentem w wychowaniu do wartości. Te wszystkie działania mobilizują nas do wdzięczności za dar świętego Jana Pawła II. Niech nie będą to tylko wzruszające wspomnienia, lecz zaproszenie do pójścia drogą, którą Ojciec Święty wytrwale nam wskazywał.

https://drive.google.com/file/d/179coglghE4KltDIdrOga1JdVaMsuloXe/view?usp=drivesdk

100. rocznica urodzin Jana Pawła II

JAN PAWEŁ II (1920-2005)

Karol Józef Wojtyła, późniejszy Jan Paweł II – papież, urodził się 18 maja 1920 roku w Wadowicach jako syn Karola i Emilii, z domu Kaczorowskiej. Jego ojciec był żołnierzem – pracował jako urzędnik, zaś matka zajmowała się domem i dziećmi. Karol miał starszego o 14 lat brata Edmunda (lekarza) oraz siostrę Olgę, która zmarła zaraz po urodzeniu. Został ochrzczony 19 czerwca 1920 roku w pobliskim kościele pw. Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny, z którym był związany do końca swojego pobytu w rodzinnym mieście. Miesiąc przed I Komunią Świętą zmarła jego matka. Od tej pory zajmował się nim ojciec – dbał o dobre wychowanie, naukę, patriotyzm i rozwój duchowy syna, który codziennie uczestniczył we Mszy Świętej. W Gimnazjum Męskim w Wadowicach dołączył do koła teatralnego, gdzie poznawał poezję i teatr. Kiedy miał 12 lat zmarł jego brat w wyniku zarażenia się szkarlatyną od swoich pacjentów. Więcej… http://zse.miedzyrzec.pl/?page_id=1976

100. rocznica urodzin Leopolda Tyrmanda

Leopold   Tyrmand – bikiniarz w czerwonych skarpetkach – paw na tle szarych lat 50, wyglądający jak przybysz z innego świata?  Naprawdę był arbitrem elegancji, przenikliwym krytykiem komunizmu, człowiekiem, który uczył Polaków jazzu.

Urodził  16 maja 1920 r. w Warszawie. Wychował się w zasymilowanej rodzinie żydowskiej. Tak wspominał  dom rodzinny:
Uczuciowo wyniosłem z domu niewiele: kochałem mych rodziców, lecz szybko nauczyłem się żyć bez nich, nie odczuwać ani ich potrzeby, ani braku. Dom był dla mnie niegdyś ciepłem i bezpieczeństwem, lecz moje pokolenie w moim kraju wcześnie przekonało się, że dzięki temu, co zwie się w naszych okolicach historią, rodzinne ciepło i bezpieczeństwo trzeba między bajki włożyć. (…) Mój dom rodzinny nie budził we mnie ambicji innych poza powodzeniem finansowym, stąd nigdy nie stanowił dla mnie autorytetu. Dziś tedy myślę o nim z sentymentem, lecz bez przywiązania (…) ”  Więcej … http://zse.miedzyrzec.pl/?page_id=1976

DOŁĄCZ DO …

Audio Spot – Aleksandra Waszczuk z klasy 1rp
Plakat – Maja Wachulik z klasy 3r

BIBLIOTEKI NAJ…

Biblioteka jest bramą w czasie.   Carlos María Domínguez   „Dom z papieru”

Ogólnopolski Dzień Bibliotekarza i Bibliotek jest obchodzony 8 maja.  Został zainicjowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. W bieżącym roku przebiega pod hasłem „Zasmakuj w bibliotece”. Tego dnia warto przypomnieć , jak wielką rolę społeczną obecnie pełnią  biblioteki. To nie tylko przestrzeń gromadząca  książki, ale także centrum życia kulturalnego społeczności  lokalnej. Współczesne biblioteki są strefą edukacji, rozrywki i spotkań z kulturą. To miejsca  niezwykłe, zachwycające, przyjazne, urzekające  architekturą i wielkością zbiorów.
Oto kilka najciekawszych, największych , najnowocześniejszych bibliotek świata.

Zakładka DZIAŁANIA BIBLIOTEKI

 

 

DROGI ABSOLWENCIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ,

serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty edukacyjnej. Proponowane przez nas zawody należą do najbardziej cenionych i poszukiwanych na rynku pracy.

W roku szkolnym 2020/2021 zachęcamy do wyboru następujących kierunków kształcenia:

 • Technik ekonomista
 • Technik informatyk
 • Technik logistyk
 • Technik spedytor
 • Technik reklamy
 • Technik teleinformatyk
 • Technik handlowiec
 • Technik rachunkowości
 • Technik programista

Prowadzimy również nabór do szkół branżowych I stopnia w zawodach:

 • Magazynier – logistyk
 • Sprzedawca

Zespół Szkół Ekonomicznych należy do grona najlepszych techników w Polsce. W roku 2020 otrzymaliśmy zaszczytny tytuł Brązowej Szkoły. Nasi uczniowie uzyskują bardzo dobre wyniki na egzaminie maturalnym i egzaminach zawodowych oraz odnoszą sukcesy w konkursach i olimpiadach. Młodzież ZSE odbywa  zagraniczne praktyki zawodowe w ramach programu Erasmus+.

Nasza szkoła posiada internat, zapewniający zakwaterowanie w bardzo dobrych warunkach, w pokojach 2 -osobowych. Mieszkańcy mają do dyspozycji siłownię i salę telewizyjną.

Szczegółowe informacje na temat proponowanych przez nas kierunków kształcenia, a także zasad  rekrutacji można uzyskać w sekretariacie szkoły (tel.  83 371 78 80) oraz na stronie szkoły pod linkiem: http://zse.miedzyrzec.pl/?page_id=587

Uwaga!

Badania z medycyny pracy będzie można dostarczyć w późniejszym terminie.

Dołącz do nas. Zapraszamy!

INFORMATOR

PLAKAT

Egzamin maturalny

Drodzy absolwenci, informujemy, iż egzaminy maturalne pisemne rozpoczynają się 8 czerwca 2020r. i potrwają do 29 czerwca 2020r. Egzaminy ustne w tym roku szkolnym nie odbędą się. Pod poniższym linkiem znajduje się harmonogram egzaminu maturalnego wraz z czasem trwania egzaminów z poszczególnych przedmiotów.
http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/20200520%20E8%20EG%20EM%20Harmonogram%20AKTUALIZACJA.pdf

Skip to content