Ruszyła rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Przypominamy ofertę naszej szkoły na rok 2024/2025 Rekrutacja Dodatkowe informacje: Kierunki kształcenia Twoja szkoła w Minecraft – wirtualny spacer po szkole: Film promocyjny: ZAPRASZAMY do naszego TECHNIKUM oraz SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA Wiecej...

🇮🇹❤️ Warsztaty językowe z Italianistyką KUL❤🇮🇹 Italianistyka KUL

W dniu dzisiejszym uczniowie z klasy 2p oraz 3a, wyjeżdżający już niedługo na staż zagraniczny do Włoch, uczestniczyli w warsztatach językowych pt.”Pizza, pasta e basta!” zorganizowanych przez Panią dr Aleksandrę Krauze-Kołodziej, która Wiecej...

Egzamin maturalny – informacja dla zdających

Prosimy zdających o punktualne przybycie (na egzaminy z języka polskiego i matematyki na godzinę przed egzaminem, na pozostałe – 45 minut wcześniej). Prosimy o zabranie ze sobą dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz Wiecej...

Świat w Minecraft

Zespół programistów w skład, którego wchodzą uczniowie z klas 1p, 3p oraz 4p założył i skonfigurował serwer Minecraf.  Czy świat gry zbudowany z małych sześcianów zyska popularność odbiorców? Przekonajmy się o tym Wiecej...

Podsumowanie Szkolnego Konkursu Piosenki Poetyckiej

11 kwietnia po raz drugi w naszej szkole odbył się Szkolny Konkurs Piosenki Poetyckiej. Konkurs zorganizowany został z okazji obchodzonego niedawno Światowego Dnia Poezji. Mieliśmy okazję wysłuchać pięknych interpretacji utworów Agnieszki Osieckiej, Wiecej...

 

Deklaracja dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Marii Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony promocyjnej  zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do https://zsemiedzyrzecpodl.bip.lubelskie.pl/ strony internetowej BIP Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Marii Dąbrowskiej.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zse.miedzyrzec.pl

Data publikacji strony internetowej: 2004-10-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-15

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Zespół Szkół Ekonomicznych im. Marii Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim nie udostępnia aplikacji mobilnych.

Treści niedostępne

Na stronie promocyjnej Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Marii Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim są zamieszczone dokumenty, które nie są dostępne cyfrowo.

 • Serwis zawiera pliki PDF, które powstały poprzez zeskanowanie papierowych dokumentów bez rozpoznawania tekstu, lub na bazie plików edytowalnych nieprawidłowo sformatowanych.
 • Część plików w formatach edytowalnych nie posiada prawidłowej struktury logicznej (otamowanie), co może utrudniać dostęp do treści dokumentu z wykorzystaniem czytników tekstu.
 • Filmy zamieszczone w serwisie nie posiadają napisów oraz tłumaczeń na język migowy.
 • Dokumenty zostały opublikowane jeszcze przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
 • Nie wszystkie elementy graficzne umieszczone na stronie w tym galerie zdjęć posiadają opis oraz tekst alternatywny w przypadku braku możliwości wyświetlenia zamieszczonej grafiki.

Skróty klawiszowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych dostępnych w używanej przeglądarce.

Tłumacz języka migowego

Szkoła aktualnie nie posiada tłumacza języka migowego. Osoby uprawnione do korzystania z usług tłumacza języka migowego PJM, SJM i SKOGN

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-18

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej  przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Kontaktować się można dzwoniąc na numer telefonu 83 371 78 80 oraz pisząc na adres e-mail: szkola@zse.miedzyrzec.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Alternatywny sposób dostępu / kontaktu

 • kontakt korespondencyjny:
  Zespół Szkół Ekonomicznych im. Marii Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim
  ul. 3 Maja 40/42
  21-560 Międzyrzec Podlaski

Postępowanie odwoławcze

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zespoł Szkół Ekonomicznych im. Marii Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim   mieści się w 3 budynkach.

Budynek szkoły Zespołu położony jest w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. 3 Maja 40/42

Wejście do szkoły jest możliwe od ul. 3 Maja chodnikiem prowadzącym bezpośrednio do głównego wejścia oraz wejścia dla młodzieży. Do szkoły można wejść także od strony placu, przy tym wejściu  znajduje się podjazd- rampa umożliwiający dostanie się do szkoły osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.  Wszystkie wejścia są ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły.

Na parkingu zlokalizowanym przy szkole znajdują się 2 miejsca parkingowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością. Dojazd do ww. miejsc parkingowych możliwy jest od ul. 3 Maja główną bramą.  Wewnątrz budynku można poruszać się z wykorzystaniem klatek schodowych oraz jednego podjazdu- rampy na parterze dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Pomieszczenia szkoły są wyposażone w drzwi o szerokości 80 cm.
Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Drogi ewakuacyjne wewnątrz budynku są oznakowane.

Budynek internatu położony jest w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Czystej 25

Wejście do budynku nie jest wyposażone w podjazd dla osób ze szczególnymi potrzebami. Komunikacja wewnątrz budynku jest utrudniona ze względu na występujące bariery poziome i pionowe (schody, progi w drzwiach). Budynek nie posiada windy. Łazienki  nie są przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Drogi ewakuacyjne wewnątrz budynku są oznakowane.

Parking znajduje się na ogrodzonym placu, brak wydzielonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Budynek stołówki położony jest w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. 3 Maja 54

Wejście do budynku nie jest wyposażone w podjazd dla osób ze szczególnymi potrzebami. Komunikacja wewnątrz budynku jest utrudniona ze względu na występujące bariery poziome (progi w drzwiach).

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Drogi ewakuacyjne wewnątrz budynku są oznakowane.

Parking znajduje się na ogrodzonym placu, brak wydzielonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

 

Skip to content