Egzaminy zawodowe sesja czerwiec/lipiec 2021

Uczeń/absolwent, który zamierza przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, składa deklarację przystąpienia do tego egzaminu dyrektorowi szkoły, do której uczęszcza/uczęszczał. Termin składania deklaracji na sesję czerwiec/lipiec 2021r. upływa 07 lutego 2021r.

Jeśli osoba składająca deklarację przystąpienia do egzaminu zawodowego posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, które mogą być podstawą przystąpienia do egzaminu w warunkach dostosowanych do indywidualnych potrzeb zdającego, to osoba ta dołącza tę opinię, orzeczenie lub zaświadczenie do składanej deklaracji.

Dodatkowe informacje można uzyskać u wychowawców klas oraz w sekretariacie szkoły.

Wzór deklaracji

Skip to content