Podsumowanie projektów unijnych prowadzonych przez powiat bialski

W dniu 4 października 2019 roku w Zespole Szkół Ekonomicznych im. M. Dąbrowskiej odbyło się podsumowanie trzech projektów prowadzonych przez powiat bialski, w których nasza szkoła brała udział. Swoją obecnością zaszczycili nas przybyli goście: dr hab. Przemysław Litwiniuk – radny Sejmiku Województwa Lubelskiego oraz Starosta Bialski – Mariusz Filipiuk. Oficjalnego otwarcia dokonał pan dyrektor Robert Matejek, który podziękował wszystkim zaangażowanym za udaną realizację projektów: 12.4, 13.6 i 5.2.

Projekty:
1. „Aktywne szkoły zawodowe w powiecie bialskim”. Jest on współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.
2. „Rozwój infrastruktury szkół zawodowych prowadzonych przez powiat bialski” w ramach Osi priorytetowej 13 Infrastruktura społeczna, Działania 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.
3. „Zwiększenie efektywności energetycznej szkół zawodowych prowadzonych przez powiat bialski”.
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.2. Efektywność energetyczna sektora publicznego.

Skip to content