Miesięczne archiwum: Grudzień 2021

Egzaminy zawodowe – wejście do szkoły

Prosimy zdających o przybycie punktualnie o godzinach podanych poniżej i koniecznie wskazanymi wejściami do szkoły.

Część pisemna – 11.01.2022r. (wtorek)

Egzaminy o godz. 10:00

Sala 115 (świetlica, AU.22/AU.31/EE.08) – wejście dla młodzieży (przez szatnie):

godz. 9:30

 

Egzaminy o godz. 12:00

Sala 115 (świetlica, AU.36/AU.32/AU.30) – wejście dla młodzieży (przez szatnie):

godz. 11:30

 

Sala 109 (sala gimnastyczna, AU.36/AU.32/AU.30) – wejście do szkoły przy sali gimnastycznej (korzystamy z szatni przy sali gimnastycznej):

godz. 11:25 uczniowie, których nazwiska zaczynają się literami C – J

godz. 11:30 uczniowie, których nazwiska zaczynają się literami  K – M

godz. 11:40 uczniowie, których nazwiska zaczynają się literami  O – T

 

Sala 126 (AU.36) – wejście dla młodzieży (przez szatnie):

godz. 11:40

 

Egzaminy o godz. 14:00

Sala 115 (świetlica, AU.29/EE.09) – wejście dla młodzieży (przez szatnie):

godz. 13:30

Sala 109 (sala gimnastyczna, AU.29/EE.09) – wejście do szkoły przy sali gimnastycznej (korzystamy z szatni przy sali gimnastycznej):

godz. 13:25 uczniowie, których nazwiska zaczynają się literami D – J

godz. 13:30 uczniowie, których nazwiska zaczynają się literami  K – M

godz. 13:40 uczniowie, których nazwiska zaczynają się literami  O – W

 

Część praktyczna

10.01.2022r. ( poniedziałek), egzamin o godz. 9:00

Sala 115 (świetlica, AU.31) – wejście dla młodzieży (przez szatnie):

godz. 8:30

 

Sala 126 (AU.22) – wejście dla młodzieży (przez szatnie):

godz. 8:30

 

10.01.2022r. ( poniedziałek), egzamin o godz. 13:00

Sala 115 (świetlica, AU.32) – wejście dla młodzieży (przez szatnie):

godz. 12:30 nr 1-9 (z dziennika)

godz. 12:40 nr 10-17 (z dziennika)

 

UWAGA!Na pozostałe egzaminy zdający powinni stawić się w szkole, co najmniej 30 min przed egzaminem wchodząc do budynku szkoły wejściem dla młodzieży (przez szatnie). 

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z wychowawcami klas lub z sekretariatem szkoły e-mail: szkola@zse.miedzyrzec.pl

 

Wytyczne dot. organizacji i przeprowadzania egzaminów zawodowych w sesji Zima 2022

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły, obserwator, egzaminator lub inna osoba zaangażowana w przeprowadzanie egzaminu – bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej.
 2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, gdy został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.
 3. Osoba, która przechorowała COVID-19 (tzn. jest ozdrowieńcem), oraz osoba zaszczepiona przeciwko COVID-19 (tzn. osoba, która przyjęła wszystkie przewidziane procedurą dawki danej szczepionki), może przyjść na egzamin, nawet jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji bądź osobą na kwarantannie pod warunkiem uzyskania przez tę osobę negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego po stwierdzeniu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 u osoby prowadzącej z tą osobą wspólne gospodarstwo domowe lub z nią zamieszkującej.
 4. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
 5. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, urządzeń telekomunikacyjnych, maskotek. W razie konieczności prosimy o pozostawienie rzeczy osobistych w przezroczystych workach na portierni.
 6. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmiennych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. – dozwolone materiały i pomoce określa komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń/luty 2022 r. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 7. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
 8. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami.
 9. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia, jeżeli zapewniona jest odpowiednia przestrzeń (dla oczekujących na kolejny egzamin wydzielono salę 127, obowiązuje zachowanie dystansu 1,5 m, okna w pomieszczeniu powinny być otwarte, o ile pozwalają na to warunki atmosferyczne).
 10. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos (maseczką jedno- lub wielorazową).
 11. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających lub po podejściu zdających do stanowiska egzaminacyjnego w przypadku EPKwZ i EZ. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5- metrowego odstępu).
 12. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
  1. podchodzi do niego przewodniczący albo członek zespołu nadzorującego, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
  2. wychodzi do toalety
  3. podchodzi do niego asystent techniczny lub egzaminator, aby ocenić rezultat pośredni (w części praktycznej EPKwZ i EZ)
  4. kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 13. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).
 14. Zdający, którzy nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką z powodu całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej, trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa lub z powodu zaawansowanych schorzeń neurologicznych układu oddechowego lub krążenia, przebiegających z niewydolnością oddechową lub krążenia, mogą przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m.
  Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż na tydzień przed terminem przystępowania do egzaminu.
 15. Zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi zakresami, sesjami lub zmianami egzaminu, ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz – jeżeli to konieczne – znajdujących się w nich sprzętów i urządzeń.
 16. W przypadku egzaminu z przedmiotów/kwalifikacji, na którym dozwolone jest korzystanie przez grupę zdających z np. jednego słownika, jednego egzemplarza dokumentacji technicznej, tego samego urządzenia, obok materiału/urządzenia, z którego może korzystać więcej niż jedna osoba, ustawiony jest dozownik z płynem dezynfekcyjnym – koniecznie należy korzystać z dozownika z płynem dezynfekcyjnym przed skorzystaniem z danego materiału egzaminacyjnego/urządzenia oraz po skorzystaniu z tego materiału egzaminacyjnego/urządzenia.
 17. Zdający stosują się do obowiązujących zasad bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:
  1. zakazu kontaktowania się z innymi zdającymi
  2. obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z osobą zaangażowaną w przeprowadzanie egzaminu, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym
  3. niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką
  4. konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym egzaminie.
 18. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.
 19. Wrażeniami po egzaminie zdający powinni dzielić się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikali spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.
 20. Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.

 

Terminy egzaminów w ZSE: HARMONOGRAM – sesja Zima 2022

Uczniowie przystępujący do egzaminów mogą sprawdzić datę oraz godzinę egzaminu logując się do systemu SIOEPKZ, u wychowawców klas, na tablicy ogłoszeń oraz na tablicy ogłoszeń przy sali 303

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z wychowawcami klas lub z sekretariatem szkoły e-mail: szkola@zse.miedzyrzec.pl

Wytyczne mogą zostać zaktualizowane w przypadku zmian przepisów prawa i zmieniającej się sytuacji epidemiologicznej.

Życzenia Bożonarodzeniowe Dyrektora Szkoły

Szanowni Państwo

Wigilijny opłatek i stół gromadzą ludzi sobie najbliższych . Jest w tym moc, tradycja, piękno i czystość.

Jest w tym sacrum tyle mocy i piękna, że wystarczy na wypełnienie wszelkich braków , dostarcza piękna i uniesień .

Warto corocznym życzeniom zdrowia szczęścia i pomyślności nadać sens :

-życzę Ci zdrowia nosząc maskę i zachowując się odpowiedzialnie ,

-życzę Ci szczęścia i Cię uszczęśliwię – odstąpię od naszej narodowej złośliwości , będę uprzejmy dla …. wszystkich

-życzę Ci pomyślności – pomyślę o Tobie -pomocą w domu, życzliwością , ustąpieniem miejsca w autobusie …

To my nadajemy życie życzeniom zdrowia, szczęścia i pomyślności , jeżeli nie zrobimy  tego , możemy odłożyć je na półkę razem z „Kevinem samym w domu” i listopadowymi reklamami coca- coli.

Wesołych Świąt

Robert Matejek

 

 

Apel Bożonarodzeniowy w wykonaniu klasy 2er

Apel przygotowała klasa 2er pod opieką wychowawczyni p. Moniki Rosińskiej i s. Darieli.  Wesołych Świąt !!!

 

 

Kurs – Operator wózków widłowych

Nasza szkoła od września 2020 roku uczestniczy w projekcie unijnym „Zawodowcy z powiatu bialskiego” współrealizowanym ze Starostwem Powiatowym z Białej Podlaskiej. W ramach działań projektowych  baza dydaktyczna szkoły jest sukcesywnie wzbogacana. Zakupione zostało już m.in. 20 zestawów komputerowych, tablety graficzne, kalkulatory graficzne, urządzenia wielofunkcyjne (drukarka, skaner, ksero), aparaty fotograficzne, klocki do programowania robotów, podręczniki i ćwiczenia do języka angielskiego zawodowego.  Ponadto uczniowie uczestniczą w zajęciach dodatkowych oraz mają możliwość uczestnictwa w darmowych kursach specjalistycznych.

Obecnie odbywa się kurs na operatora wózka widłowego przeznaczony dla logistyków, który w styczniu 2022 roku zakończy się egzaminem państwowym przeprowadzonym przez Urząd Dozoru Technicznego. Uczniowie otrzymają państwowe zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do obsługi urządzeń transportu bliskiego a zakres uprawnienia to wózki jezdniowe podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych.

A już wkrótce rozpocznie się kolejny kurs w ramach tego projektu unijnego – kurs na operatora drona.

21 edycja Szlachetnej Paczki

Finał XXI edycji Szlachetnej Paczki kolejny raz odbywał się w naszej szkole. Już od października czternastu wolontariuszy odwiedzało rodziny i samotnych, by przeprowadzić wywiady kwalifikujące do programu oraz poprzez działania w zespole pod kierunkiem lidera, przygotować pomoc dedykowaną według potrzeb. Pomyślnie rekrutację wolontariusza Paczki przeszły nasze uczennice: Weronika Konatek i Wiktoria Marciniuk z klasy IV e oraz Wiktoria Paluszkiewicz z klasy III p.
Weekend Cudów: 11 – 12 grudnia 2021 roku rozpoczęliśmy od piątkowych przygotowań i zapakowaniu paczek dla pana Stefana, któremu pomogła Społeczność szkoły. Ofiarność nauczycieli i pracowników szkoły była tak duża, że udało się zakupić oprócz potrzebnych rzeczy węgiel i brykiet. Przygotowano też paczki dla podopiecznych szkolnego wolontariatu, wykorzystując przyniesioną przez uczniów żywność, artykuły chemiczne i środki czystości. Zbiórkę nadzorowały panie Agnieszka Krzymowska i Katarzyna Maksymiuk wraz z Samorządem Uczniowskim. Samotni i starsi otrzymali oprócz pomocy piękne kartki świąteczne z życzeniami i poezją przygotowane przez  bibliotekę szkolną.

Więcej: Poetycko i kreatywnie | Zespół Szkół Ekonomicznych w Międzyrzecu Podlaskim (miedzyrzec.pl)

Całość koordynowały panie: Joanna Szymańska, s. Dariela oraz gościnnie Bożena Witkowska. Do paczkowego magazynu swoją pomoc dostarczyło dwudziestu jeden darczyńców. Byli oczarowani miłą atmosferą i zaangażowaniem wolontariuszy. W sobotę i niedzielę kilogramy paczek dźwigali nasi uczniowie i uczennice, którzy nie żałowali swojego wolnego czasu, pod czujnym okiem pani Pauliny Nowosz oraz absolwenta Pawła Wasiluka. Transport pomocy dotarł do rodzin i samotnych dzięki zaangażowaniu OSP Kwasówka, OSP Stołpno, firmie Tirmet oraz osób, które chcą pozostać anonimowe. Wolontariusze Szlachetnej Paczki dziękują panu dyrektorowi Robertowi Matejkowi za udostępnienie pomieszczeń szkoły na „paczkowy magazyn”.

Świąteczny Turniej w Internacie

Świąteczny turniej tenisa stołowego w internacie odbył się 15.12.2021.

Wśród panów niekwestionowanym mistrzem rakiety został Bartłomiej Komoń wygrywając wszystkie mecze.

Na drugim miejscu uplasował się Patryk Jurkowski, a na trzecim Maciej Przychodzki.

Całą pulę nagród zgarnęli panowie bo chociaż wśród pań jest kilka ciekawych zawodniczek to jednak leniwy przedświąteczny klimat odebrał nieco ducha walki.

Podziękowania dla kibiców i naszych fotografów: Natalii Szydłowskiej, Damiana Charytoniuka, Jakuba Ussa.

 

 

„Góra Grosza”

Dnia 16.12.21 r. zakończyliśmy zbiórkę pieniędzy w ramach akcji „Góra Grosza”. Łącznie zebraliśmy niemal 80 kilogramów monet. Dziękujemy wszystkim uczniom, którzy włączyli się w zbiórkę. Jesteście niesamowici.
Certyfikaty nietykalności otrzymują jednak tylko trzy klasy, które zebrały największą ilość monet:
I miejsce – klasa 2er
II miejsce – klasa 4rs
III miejsce – klasa 3i1p
Szczególne podziękowania należą się także Samorządowi Uczniowskiemu, który był organizatorem zbiórki w naszej szkole.

Publikacje świąteczne w bibliotece szkolnej

Święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi krokami, więc przygotowania do nich skupiają uwagę wszystkich. Zapewne każdy pamięta także o bardzo ważnej świątecznej tradycji tj. o prezentach pod choinkę. Kiedy pojawiają się wątpliwości, który prezent sprawi największą radość naszym bliskim, warto pomyśleć o dobrej książce. Z szerokiej oferty wydawniczej najlepszym upominkiem może okazać się książka o tematyce świątecznej. Biblioteka szkolna przygotowała wystawę  takich publikacji. Książki o tematyce świątecznej oraz  inne nowości wydawnicze zostały zakupione z funduszy Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa i będą dostępne dla czytelników już wkrótce. Tymczasem zapraszamy do obejrzenia wystawy książek o tematyce świątecznej w bibliotece szkolnej.

Egzamin zawodowy – materiały i przybory pomocnicze

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń/luty 2022 r. (Formuła 2012 i 2017) :

Poetycko i kreatywnie

Biblioteka szkolna zaprosiła uczniów  z klas 3r i 3rsp na spotkanie z poezją o tematyce Bożego Narodzenia. Wiersze znanych polskich poetów, nawiązujące do świąt, umieszczone zostały na kartkach z życzeniami. Uczniowie zapoznali się z pięknymi i niezwykle nastrojowymi lirykami, przypominającymi polskie tradycje bożonarodzeniowe. Młodzież, ucząca się w klasach o specjalności reklama,  wykazała się ogromną kreatywnością  i artystycznymi zdolnościami, ozdabiając liryczne kartki motywami świątecznymi. Kartki ze świątecznymi życzeniami zostaną przekazane osobom starszym i samotnym, podopiecznym Szkolnego Koła Wolontariatu.

Te niecodzienne zajęcia przygotowały panie: Izabela Jakimiak i Magdalena Wedziuk oraz pan Jacek Domański.

Mikołajki z książką

Św. Mikołaj odwiedził 6 grudnia bibliotekę ZSE. Miłośnicy książek  przybyli w tym dniu do biblioteki, by wypożyczyć książkę z prezentem od św. Mikołaja. Wszyscy cierpliwie oczekiwali na spotkanie  z tak wyjątkowym gościem, stosując się do obostrzeń obowiązujących w czasie pandemii. Krótka rozmowa z Mikołajem umilała oczekiwanie na prezenty, które zawierały, oprócz drobnych upominków, przede wszystkim interesujące książki z najnowszej oferty wydawniczej.  Dużą radość sprawiły czytelnikom również ukryte w książkach słodycze czy kupony na pizzę. Mikołajową akcje czytelniczą wsparła również dyrekcja szkoły.  Św. Mikołaj wręczył  książki z upominkiem także panu dyrektorowi  Robertowi Matejkowi, pani wicedyrektor Joannie Pióro i panu wicedyrektorowi Andrzejowi Stachnio. Wszystkim czytelnikom życzymy miłej lektury. Jednocześnie przypominamy, że książki zostały odnotowane na kontach czytelniczych i po przeczytaniu należy je zwrócić do biblioteki.
W mikołajkowej drużynie pracowali: Daria Marciniuk, Ryszkowska Anna, Sandra Malinowska, Natalia Kurowska, Natalia Korszeń, Marta Matejek, Dominik Marciniuk i … Jakub Celiński.  Wszystkim pomocnikom św. Mikołaja i  Mikołajowi – dziękujemy serdecznie za zaangażowanie w przygotowanie spotkania.

Akcję „Mikołajki z książką” zorganizowały panie: Izabela Jakimiak i Magdalena Wedziuk.

 Mikołajki w Ekonomiku

Ho ho ho… czy uczniowie ZSE byli grzeczni?

Jeśli tak to, korzystając z zimowej aury jutro przybywam. I wiozę prezenty. Już dziś szykujcie się na spotkanie.

Nie zapomnijcie odwiedzić też bibliotekę szkolną.

Biblioteka zaprasza wszystkich uczniów na spotkanie ze św. Mikołajem dnia 6 grudnia w czasie dużej przerwy tj. około 10.15 do czytelni. W każdej książce, zapakowanej w ozdobny papier, znajduje się drobny prezent. Uczniowie, którzy przyjdą wypożyczyć książkę z upominkiem, powinni pokazać identyfikator szkolny, co ułatwi zapisywanie czytelnikowi wypożyczonej pozycji i pozwoli uniknąć pomyłek. Młodzież proszona jest również o założenie maseczek i zachowanie dystansu w oczekiwaniu na książkę z upominkiem od św.Mikołaja.

Pamiętajcie tez o meczu piłki sitkowej w której zmierzą się nauczyciele z uczniami.

 

Skip to content